Ευρωπαϊκές πολιτικές Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην εκπαίδευση. Αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αποτελεσματικότητά της κατά την πανδημία COVID-19

Καλαμπίχης, Εμμανουήλ (2021-05)

Thesis

Η πανδημία COVID-19 οδήγησε τους εκπαιδευτικούς να προετοιμαστούν και να χρησιμοποιήσουν συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την περίοδο της τρέχουσας πανδημίας COVID-19. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε δείγμα 125 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί της Ρόδου. Τα ευρήματα της ανάλυσης δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν μια ουδέτερη άποψη για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναγνωρίζοντας ως θετικά της στοιχεία ότι αυτού του τύπου η εκπαίδευση θα μπορούσε να είναι λύση σε περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί́ ή μαθητές δεν θα μπορούσαν να προσέλθουν στις τάξεις και ότι προσφέρει ποικίλες δυνατότητες αξιοποίησης του εκπαιδευτικού́ περιεχομένου. Σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών, η προετοιμασία του περιεχομένου για διαδικτυακή διδασκαλία, η επικοινωνία με μαθητές, η διαπροσωπική επαφή με μαθητές και η κατάρτιση σε ζητήματα αντιμετώπισης προβλημάτων κατά την αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το επίπεδο κατάρτισής τους έχει βελτιωθεί σημαντικά σήμερα σε σχέση με την έναρξη της πανδημίας και θεωρείται ότι το επίπεδο αποτελεσματικότητας εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σήμερα είναι μέτριο προς χαμηλό. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν μια αρνητική στάση για πιθανή συνέχιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο μέλλον.