Οι επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης ως ευκαιρία συνεργασίας και αιτία σύγκρουσης: Η περίπτωση του Αιγαίου Πελάγους

Νταρζάνος, Νικόλαος (2022-01)

Thesis

Οι επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης (Ε-Δ) κεντρίζουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας λόγω αφενός της αλληλεπίδρασης τους με άλλα φαινόμενα της διεθνούς πραγματικότητας κι αφετέρου λόγω της σπουδαιότητας του στόχου τους, την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει αν οι επιχειρήσεις Ε-Δ συνιστούν ευκαιρία συνεργασίας ή αιτία σύγκρουσης μεταξύ των κρατών , δίνοντας βαρύτητα στο χώρο του Αιγαίου Πελάγους. Παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις των κρατών ως υποκείμενα του Διεθνούς Δικαίου, όπως προκύπτουν από τις εφαρμοστέες σχετικές διατάξεις και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, ως κύριοι δρώντες του διεθνούς συστήματος. Το καθεστώς της Ε-Δ αξιολογείται μέσω της Διευρυμένης Περιπτωσιολογικής Μεθόδου αντλώντας συμπεράσματα από διαφορετικές περιοχές που εξετάζονται. Η ποικιλομορφία των πολιτικών επιλογών που συναντάται και ο τρόπος σχηματισμού τους ως επιλογές της εξωτερικής του πολιτικής οδηγούν στην ερμηνεία του φαινομένου μέσω της θεωρίας του νεοκλασικού ρεαλισμού . Συμπεραίνεται πως η συνεργασία ή η σύγκρουση στο πλαίσιο του καθεστώτος της Ε-Δ εξαρτάται από τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής των κρατών όπως αυτή διαμορφώνεται με επιρροές από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Επισημαίνεται, τέλος, πως απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με την επίδραση των διαφόρων παραγόντων και των ενδιαφερομένων μερών στις κρατικές επιλογές σχετικά με τις επιχειρήσεις Ε-Δ αλλά και περαιτέρω αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης του καθεστώτος της Ε-Δ με άλλα διεθνή καθεστώτα.