Μια πιλοτική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του body project σε γυναίκες που έχουν γεννήσει τα τελευταία πέντε χρόνια

Argyrides, Marios (2020)

Thesis

Η πολυσυζητημένη έννοια της «εικόνας του σώματος» έχει εισβάλει στις ζωές των ανθρώπων με ποικίλους τρόπους. Καθώς η έννοια αυτή δέχεται κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερη διερεύνηση προκύπτουν έτσι και οι πολλές διαστάσεις που μπορεί να λάβει. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης του παρεμβατικού προγράμματος Body Project αμέσως μετά την εφαρμογή του αλλά και έξι μήνες αργότερα, σε γυναίκες που έχουν γεννήσει τα τελευταία πέντε χρόνια, εξετάζοντας κυρίως την αποτελεσματικότητά του. Σε αρχικό στάδιο έγινε μία εις βάθος βιβλιογραφική ανασκόπηση σκιαγραφώντας τις κύριες μεταβλητές της παρούσας έρευνας συνδέοντας τις παράλληλα με το παρεμβατικό πρόγραμμα Body Project. Σε δεύτερο επίπεδο παρουσιάζεται ο σκοπός της έρευνας, οι διάφορες υποθέσεις αλλά και η μεθοδολογία που ακολουθείται για να επιτευχθεί η έρευνα αυτή. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν πως η εκτίμηση του σώματος και η ικανοποίηση από την εμφάνιση αυξήθηκαν. Παράλληλα οι δυσλειτουργικές διατροφικές συνήθειες, η εσωτερίκευση του λεπτού ιδεατού και η σύγκριση με γυναίκες ελκυστικότερες μειώθηκαν με την εφαρμογή του προγράμματος υποστηρίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητά του κυρίως αμέσως μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Τα αποτελέσματα μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο με τη διεξαγωγή μεταγενέστερης έρευνας σε μεγαλύτερο πληθυσμό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, όπου δύναται να συνδράμουν στην αντιμετώπιση διάφορων διατροφικών διαταραχών σε γυναίκες που έχουν γεννήσει.