Εταιρική διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος

Garefalakis, Alexandros ; Koutoupis, Andreas G. ; Kyriakogkonas, Panagiotis (2022)

Book

H Εταιρική Διακυβέρνηση, η Διαχείριση Κινδύνων και ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι τρία αντικείμενα που έχουν μελετηθεί και παρουσιαστεί εκτενώς στη διεθνή βιβλιογραφία. Έχοντας την εμπειρία της διδασκαλίας σχετικών πανεπιστημιακών μαθημάτων σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, διαπιστώσαμε το μεγάλο κενό που είχαν οι φοιτητές μας στην εύρεση ενός βιβλίου το οποίο να περιλαμβάνει συνδυαστικά και να παραθέτει αναλυτικά την βασική γνώση για την εταιρική διακυβέρνηση, την διαχείριση κινδύνων και τον εσωτερικό έλεγχο, τόσο σε επίπεδο θεωρητική γνώσης όσο και σε επίπεδο πρακτικών παραδειγμάτων και αναγκών προσαρμοσμένων στην σημερινή εποχή. Η συγκεκριμένη έλλειψη γνώσης μας οδήγησε να γράψουμε ένα βιβλίο-εγχειρίδιο φιλικό προς τον αναγνώστη, επιστημονικά πλήρες, επαγγελματικά καταρτισμένο και συγχρόνως εφοδιασμένο με πληθώρα πρακτικών εφαρμογών και μελετών περίπτωσης, το οποίο στοχεύει στο να λύσει τόσο τα απλά όσο και τα πιο σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι ερευνητές στον ακαδημαϊκό χώρο. Στόχος του παρόντος συγγράμματος είναι η επισκόπηση της πορείας εξέλιξης και της τρέχουσας κατάστασης της εταιρικής διακυβέρνησης από την γέννησή της έως και σήμερα, η κριτική προσέγγιση των βασικών συστατικών στοιχείων της, η σύνδεσή της με την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της επιχειρηματικής ηθικής, της διαχείρισης κινδύνων και με τα προσφάτως ευρέως διαδεδομένα κριτήρια ESG. Επίσης, σκοπός του συγγράμματος μας αποτελεί η ανάλυση των ιδεών, των προτύπων, των μεθοδολογιών και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση κινδύνων από μέρους τόσο των ιδιωτικών όσο και δημόσιων οργανισμών σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να αναδειχθεί η στενή σχέση αυτής της έννοιας με το σωστό μάνατζμεντ και κατ’ επέκταση με την εταιρική διακυβέρνηση (της οποίας αποτελεί συστατικό στοιχείο). Τέλος, στο επίπεδο του εσωτερικού ελέγχου, επιχειρούμε να δώσουμε στους εσωτερικούς ελεγκτές αλλά και στους φοιτητές του χώρου τη δυνατότητα να κατανοήσουν το πλαίσιο της δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου και πώς αυτό το πλαίσιο εντάσσεται στην ευρύτερη εταιρική ατζέντα και στην στρατηγική της εταιρείας. Δηλαδή, πως ο εσωτερικός έλεγχος αλληλοεπιδρά τόσο με την εταιρική διακυβέρνηση όσο και την διαχείριση κινδύνων στο σύγχρονο επιχειρηματικό και ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον. Τελικός μας στόχος είναι το παρόν βιβλίο να είναι ανάμεσα στα βιβλία που θα θέλατε να αγοράσετε και να πορευτείτε στο ταξίδι των σπουδών σας αλλά και στον μετέπειτα επαγγελματικό σας βίο.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/