Θεωρητικές προσεγγίσεις για τον ρόλο του διευθυντή στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος

Αλεβυζάκης, Γεώργιος (2022-01)

Thesis

Οι βασικές ενότητες της παρούσας μελέτης έχουν ως εξής: α) Η διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και τα μοντέλα ηγεσίας, β) Η Προσωπικότητα του διευθυντή (Πέντε μεγάλοι παράγοντες) και ο ρόλος της στη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων στη σχολική μονάδα και γ) Διασύνδεση της σχολικής μονάδας με την τοπική κοινωνία. Βασικό ζητούμενο είναι η παρουσίαση της υφιστάμενης έρευνας, ξενόγλωσσης και ελληνόγλωσσης, με επικέντρωση στη τελευταία δεκαετία. Για το λόγο αυτό η παρούσα μελέτη συνιστά μια ανασκόπηση και περιληπτική συγκεφαλαίωση των συμπερασμάτων των ερευνών που έχουν ήδη δημοσιευθεί σε σχέση με τα υπό εξέταση κεντρικά ζητούμενα με στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες περαιτέρω έρευνας. Η εν λόγω προσέγγιση μπορεί να παρουσιάσει ενδεχόμενα ερευνητικά κενά και να συμβάλλει στην αναθεώρηση των συμπερασμάτων παλαιότερων ερευνών, θέτοντας νέα ερωτήματα με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Λ.χ. υπάρχουν ζητήματα που έχουν τεθεί από την έρευνα, όπως ο ρόλος του φύλου σε σχέση με τα υπό εξέταση ζητήματα ή η εμπλοκή των γονέων σε ζητήματα της σχολικής μονάδας , αλλά ο αριθμός των διαθέσιμων μελετών είναι περιορισμένος, γεγονός που θέτει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. Επίσης, περιθώρια για περαιτέρω έρευνα προκύπτουν σε περιπτώσεις διάστασης απόψεων, όπως αποτυπώνεται από την έρευνα της Λαδά (2018), όπου δεν αναγνωρίζεται από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος η ευθύνη του διευθυντή ως πολίτη, ζήτημα που εμπεριέχεται στην Πολυδιάστατη Ηθική του Starratt. Αυτό που αποτυπώνεται από τη μελέτη των ερευνών είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον σε σχέση με τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος και τα μοντέλα ηγεσίας, την προσωπικότητα του διευθυντή και τη διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων και τη διασύνδεση της σχολικής μονάδας με την τοπική κοινωνία.