Οι συνέπειες της Ελληνικής κρίσης χρέους (2009-2018) στην Ελληνική εκπαίδευση και η αντιμετώπιση της από την εκπαιδευτική ηγεσία.

Αθανασιάδης, Ιωάννης (2022-01)

Thesis

Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διατριβή, αναφέρεται στην ελληνική οικονομική κρίση της περιόδου 2009-2018 και επιχειρεί να αναδείξει τις επιπτώσεις της για τη μέση εκπαίδευση και την αντιμετώπιση των δυσμενών καταστάσεων, που προέκυψαν στη σχολική πραγματικότητα, από την πλευρά της σχολικής ηγεσίας. Χρησιμοποιήθηκαν ως μέθοδοι της ερευνητικής προσπάθειας αρχικά η βιβλιογραφική ανασκόπηση επιστημονικών όρων της οικονομικής επιστήμης, (όπως οι εξωτερικότητες, το κόστος ευκαιρίας, η αριστοποίηση , το κόστος – όφελος, οι χορηγίες) της επιστήμης της αγωγής, (όπως η ηθική ηγεσία, τα σχολικό κλίμα και η σχολική κουλτούρα, το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών) και στη συνέχεια η ποιοτική συνέντευξη τεσσάρων διευθυντών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πού άσκησαν τα καθήκοντα τους σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Τα ευρήματα της έρευνας φανέρωσαν την ύπαρξη αρνητικών εξωτερικοτήτων κατά τη διάρκεια της κρίσης, απόρροια της μείωσης της μισθολογικής δαπάνης προς τους εκπαιδευτικούς, την ύπαρξη του κόστους ευκαιρίας και της χρήσης του κόστους οφέλους στα διλήμματα των διευθυντών, και την περιορισμένη εμφάνιση της ιδιωτικής χορηγίας για την κάλυψη των υλικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Επίσης ανέδειξαν τις ηθικές συμπεριφορές των διευθυντικών στελεχών, ως προς τις επιλογές τους στο σκέλος των σχολικών δαπανών και της συμπεριφοράς τους προς μαθητές - προσωπικό, την μεταβολή του σχολικού κλίματος, που όμως δε επηρέασε τη σχολική κουλτούρα αρωγής προς τους μαθητές και την αύξηση του επαγγελματικού άγχους, που ωστόσο σε καμιά από τις τέσσερεις περιπτώσεις δε μετατράπηκε σε επαγγελματική εξουθένωση. «Εν κατακλείδι» επιβεβαιώθηκαν τα βιβλιογραφικά δεδομένα, άλλα σε μεγαλύτερο και άλλα σε μικρότερο βαθμό και κυρίως η σύμπλευση της βιβλιογραφίας της οικονομικής επιστήμης και της επιστήμης της αγωγής, για την κατανόηση των συνεπειών της κρίσης χρέους για τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική ηγεσία.