Οι ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών στον 21ο αιώνα.

Κονταργύρη, Μαγδαληνή (2022-01)

Thesis

Οι πολυάριθμες μεταβολές που συμβαίνουν και επηρεάζουν το κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό, οικονομικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, προκαλούν μία έκρηξη γνώσεων, καθώς και την ανάγκη απόκτησης δεξιοτήτων, προς αντιμετώπιση αυτών. Άμεσα βαλλόμενη είναι και η εκπαίδευση, τα μέλη της οποίας καλούνται να υποστηρίξουν την εισαγωγή καινοτομιών και την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. Η παρούσα διπλωματική εργασία, στόχο έχει να ερευνήσει τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως της ειδικότητάς τους, σχετικά με το βαθμό που μπορούν να επεξεργάζονται τα ψηφιακά δεδομένα, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται μέσα από αυτά, να δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο και να επιλύουν τεχνικά προβλήματα, διατηρώντας ταυτόχρονα σε υψηλό επίπεδο την ασφάλειά τους. Αναφορικά με την μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, πρόκειται για μία πρωτογενής ποσοτική έρευνα, που πραγματοποιείται μέσα από μία φόρμα δομημένου ερωτηματολογίου και περιλαμβάνει μία σειρά δημογραφικών ερωτήσεων κλειστού τύπου και κατόπιν, ερωτήσεις σχετικές με τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, όπου η επιλογή των απαντήσεων γίνεται σε μία κλίμακα τύπου Likert. Η φόρμα του ερωτηματολογίου έχει συνταχθεί με τη βοήθεια της Google Forms, ενώ μέσα από το πρόγραμμα SPSS προκύπτει η ανάλυση των δεδομένων, τα οποία οδηγούν και στην εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο βαθμό δηλώνουν ότι κατέχουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για να επεξεργαστούν δεδομένα, να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα προκειμένου να επικοινωνήσουν και με άλλους αλλά και με τους μαθητές τους, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα συνδυαστικά προγράμματα για την ενίσχυση της διδασκαλίας τους. Επίσης, φαίνεται πως διαθέτουν αρκετά καλά την ικανότητα να επιλύσουν ενδεχόμενα τεχνικά προβλήματα, αλλά και να αναγνωρίσουν παράλληλα την ασφάλεια που απαιτείται να υπάρχει γύρω από τα ψηφιακά μέσα. Ωστόσο, παρά την επάρκεια των δυνατοτήτων που δηλώνουν πως έχουν, αποτυπώνονται θετικά προσκείμενοι ως προς την επιμόρφωσή τους, για την αναβάθμιση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.