Το δημοσιονομικό και στρατηγικό πλάνο της Ελλάδας στην μάχη της πανδημίας του covid 19

Κοσμίδης, Βασίλειος (2022-01)

Thesis

Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιείται πρ οσπάθεια μελέτης των δ δύο πρώτων κυμ κυμάτων της πανδημπανδημίας Covid 19 στην Ελλάδα για τη χρονικ χρονική περπερίοδο απ από 01 01 2020 έως και 28 02 2021. Στην χρονική περίοδο αυτή, η Ελλάδα όπως και το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, αντιμετώπισε δυο διαδοχικά κύματα της π ανδημίας μέσα σε ελάχιστους μήνες. Παρόλα αυτά όμως, οι έγκαιρες και καίριες παρεμβάσεις και τα μέτρα που παρθήκαν εκ μέρους της κυβέρνησης, τόσο στο πρώτο κύμα του covid 19 όσο και στο δεύτερο συνετέλεσαν στον περιορισμό της διασποράς και φυσικά την αποσυ μπίεση του συστήματος υγείας, καθώς την περίοδο αυτή τα εμβόλια ήταν ακόμη σε ερευνητικό στάδιο. Η έρευνα με τις γνώσεις γύρω από την ασθένεια αυτή, ήταν επίσης ακόμη σε πρώιμα στάδια, επομένως αυτό δημιουργούσε ένα κλίμα φόβου στον κόσμο, ίσως παράγοντα που συνετέλεσε θετικά στην κοινωνική αποστασιοποίηση που πρότεινε ο ΠΟΥ στα κράτη να εφαρμόσουν. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα υπάρξει μια εκτενής περιγραφή σχετικά με τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες που εμφάνισε η πανδημία, όπως στην οικονομία το περιβάλ λον και την ψυχική υγεία των πολιτών. Πέραν τούτων στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν και τα μέτρα στήριξης που εφάρμοσε η κυβέρνηση, ιδιαίτερα εκείνα κατά την διάρκεια του πρώτου κύματος. Τέλος για την σύγκριση όλων των ευρημάτων, που υπάρχουν στο κομμάτι της βιβλιογραφίας θα υπάρξει ποσοτική σύγκριση της Ελλάδας, με δυο ευρωπαϊκά κράτη σε επίπεδο κρουσμάτων, θανάτων σε πληθυσμιακή κλίμακα ανά 1.000.000 κατοίκους μεταξύ του διαστήματος από τις 1/1/2020 έως και τις 30/3/2021 με τις γραφικές τους παραστάσει ς. Με την ολοκλήρωση λοιπόν του έργου αυτού, θα παρατεθούν συμπεράσματα για την επιτυχία των μέτρων και των επιλογών που έκανε η κυβέρνηση την χρονική περίοδο που μελετάμε. Η επιλογή τόσο του χρονικού ορίζοντα των γεγονότων όσο και του πεδίου της έρευνας, δεν αποτελεί τυχαία επιλογή αλλά συνειδητή καθώς, αφενός με τον χρονικό ορίζοντα αναλύομε και ερευνούμε τα δυο πρώτα κύματα της πανδημίας, που ήταν και τα πιο σφοδρά. Αφετέρου οι χώρες που επιλέχθηκαν ως προς την έρευνα ανήκουν σε κοινή γεωγραφική και κλι ματική ομάδα (μεσογειακές χώρες), και πέραν τούτου πρόκειται και για χώρες που επίσης κατά το παρελθόν αντιμετώπισαν μεγάλα οικονομικά προβλήματα.