Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στα οικονομικά της υγείας

Κυριαζάνος, Ιωάννης Δ. (2022-01)

Thesis

Κύριος στόχος της διατριβής: Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί μία ψυχομετρική έννοια, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ένα σύνολο επικοινωνιακών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του ατόμου. Ως εκ τούτου, στόχος της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν να εξετάσει την επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στα οικονομικά της υγείας. Μεθοδολογία: Για την ανεύρεση σχετικών άρθρων χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων: «PubMed”, «Google Scholar”, Science Direct” και “Cochrane reviews” με τις εξής λέξεις κλειδιά: «emotional intelligence”, “health” “health economics”, “health management”, “leadership”, “health professionals”, “doctors” και «nurses, σε διάφορους συνδυασμούς. Ευρήματα: Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας, φάνηκε πως συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα ο οποίος εμπλέκεται σε διάφορα στάδια της παροχής υγειονομικής φροντίδας και μπορεί να επηρεάσει με διάφορους τρόπους τους δείκτες απόδοσης και τα οικονομικά της υγείας. Η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται με την ηγεσία στην υγεία, καθώς και με τις συμπεριφορές των ηγετών, αλλά και με την επίδραση που ασκούν στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Παράλληλα, βρέθηκε πως η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται θετικά με την εργασιακή απόδοση και την ικανοποίηση των εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη. Οι εργαζόμενοι που έχουν ηγέτες με υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης τείνουν να είναι πιο ικανοποιημένοι από την εργασία του, ενώ οι εργαζόμενοι που οι ίδιοι έχουν υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης μπορούν να οδηγήσουν τους ασθενείς τους σε καλύτερα κλινικά αποτελέσματα και να έχουν παράλληλα μειωμένη πιθανότητα να κάνουν ιατρικά λάθη Επίσης, η συναισθηματική νοημοσύνη σχετίζεται και με την απόδοση των μονάδων υγείας. Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, η συναισθηματική νοημοσύνη φαίνεται να είναι μία αρκετά σημαντική παράμετρος στον τομέα της υγείας, η οποία επιδρώντας σε διάφορους ενδιάμεσους παράγοντες, επηρεάζει τελικά και τα οικονομικά της.