Η Μαθητεία του Ο.Α.Ε.Δ. στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αναγκαιότητες-Προβληματισμοί και η ιδιαίτερη σύνδεσή της με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική τοποθέτηση. Μελέτη περίπτωση του Ν. Ευβοίας

Λιάσκος, Ιωάννης (2022-01)

Thesis

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο την διερεύνηση της αναγκαιότητας, της σπουδαιότητας και του ρόλου της Μαθητείας που εφαρμόζει ο Ο.Α.Ε.Δ., στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση της χώρα μας. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην σύνδεσή της με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και παράλληλα διερευνήθηκε η σημαντική λειτουργία του, αυτή της Επαγγελματικής Τοποθέτησης. Επιχειρήθηκε μια διαχρονική αποτίμηση της πορείας της και αποτυπώθηκαν πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, προβληματισμοί, προκλήσεις. Κάτω από αυτό το πλαίσιο και μελετώντας την περίπτωση του Ν. Ευβοίας, που διαθέτει σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. εξετάστηκαν οι απόψεις φορέων επιχειρηματικότητας της ευρύτερης περιοχής που γνωρίζουν τον θεσμό της Μαθητείας. Αφορά σε ποσοτική έρευνα , μέσω ερωτηματολογίων, στην οποία συμμετείχαν συνολικά εικοσιδύο μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής. Η παρούσα έρευνα μας έδωσε την δυνατότητα να παρατηρήσουμε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα Μαθητείας, στηρίζουν και θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον θεσμό. Σε μεγάλο ποσοστό οι επιχειρήσεις προτίθενται να αυξήσουν τις προσφερόμενες θέσεις Μαθητείας στο επόμενο έτος και μάλιστα είναι διατεθειμένες να απασχολήσουν μόνιμα τους αποφοίτους των σχολών του ΟΑΕΔ. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν μεγάλη αναγκαιότητα του θεσμού κάτω από το πρίσμα αλλαγών στο επίπεδο εφαρμογής του προγράμματος. Για να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του θεσμού απαιτούνται αλλαγές στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, καθώς και βοήθεια από την πολιτεία στον τομέα των οικονομικών ή μη κινήτρων.