Ο ρόλος του σχολικού διευθυντή στην επαγγελματική εξουθένωση και εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Χατζημιχαήλ, Χριστιάνα (2022-01)

Thesis

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζει ο σχολικός διευθυντής στη διαμόρφωση των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης και εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την κάλυψη του εν λόγω σκοπού πραγματοποιήθηκε πρωτογενής ποσοτική έρευνα σε ένα ερευνητικό δείγμα συνολικά 155 εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το στυλ ηγεσίας που ακολουθούν οι σχολικοί τους διευθυντές επηρεάζει τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και ικανοποίησής τους. Ακολουθήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας συνδυαστικά με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας. Το ερευνητικό εργαλείο ήταν ένα απόλυτα δομημένο ερωτηματολόγιο που απαρτίζεται από τέσσερα μέρη. Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλά προς μέτρια επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου και υψηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης. Επίσης, αποδείχτηκε ότι το δημοφιλέστερο στυλ ηγεσίας που ακολουθείται από τους σχολικούς τους διευθυντές είναι το μετασχηματιστικό, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί το συναλλακτικό στυλ ηγεσίας ως το δεύτερο δημοφιλέστερο και η ηγεσία προς αποφυγή ακολουθείται στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Η ηγεσία προς αποφυγή επιδρά θετικά στην εργασιακή εξουθένωση και αρνητικά στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Η μετασχηματιστική και συναλλακτική ηγεσία επιδρούν θετικά στην εργασιακή ικανοποίηση και αρνητικά στην εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών. Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών συσχετίζεται αρνητικά με την εργασιακή τους εξουθένωση. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου είναι πιο επιρρεπείς στην εργασιακή εξουθένωση και ικανοποιούνται από το εργασιακό τους περιβάλλον δυσκολότερα, συγκριτικά με τους άνδρες. Επίσης, οι κύπριοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο καταλήγουν να έχουν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση συγκριτικά με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.