Ιατρικός τουρισμός και αιμοκάθαρση. Η περίπτωση του Κέντρου Διακοπών Αιμοκάθαρσης “NEPHROXENIA” ΧΑλκιδικής

Ματέα, Αναστασία (2022-01)

Thesis

H έμπρακτη ανάγκη των νεφροπαθών για παροχή υπηρεσιών υγείας και εξασφάλιση θέσης για αιμοκάθαρση κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, αποτελεί τεκμήριο, ώστε οι υπηρεσίες αιμοκάθαρσης να συγκαταλέγονται στα προϊόντα της αγοράς του Ιατρικού τουρισμού. Οι επενδύσεις των τελευταίων ετών σε σύγχρονες Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, έχουν θέσει τον πήχη πολύ υψηλά όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε μια προσπάθεια να κερδηθεί το χαμένο έδαφος σε σχέση με άλλες χώρες που υποδέχονται αιμοκαθερόμενους επισκέπτες. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός, που η ύπαρξη και λειτουργία του Κέντρου Διακοπών ΑΜΚ “ Nephroxenia” Χαλκιδικής, συμβάλλει στην ανάπτυξη της δυναμικής του Ιατρικού τουρισμού στο νομό. Ειδικότερα διερευνήθηκε η συνεισφορά της φήμης του Κέντρου στην αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής, κατά πόσο η ύπαρξή του αποτελεί κριτήριο για τον επισκέπτη και αποφασιστικό παράγοντα για την επιλογή του ως προορισμού διακοπών, ο βαθμός ικανοποίησης των φιλοξενούμενων από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών του Κέντρου καθώς και το αν οι ξενοδοχειακές υποδομές και υπηρεσίες του νομού αποτελούν θετικό πρόσημο και ικανοποιούν την ταυτόχρονη ανάγκη των αιμοκαθαιρόμενων τουριστών για αναψυχή και ψυχαγωγία. Υλικό – μέθοδος Για τη συλλογή των δεδομένων δομήθηκε ερωτηματολόγιο, που μοιράστηκε σε συνολικό δείγμα 150 Ελλήνων ασθενών και ασθενών του εξωτερικού, που επισκέφτηκαν τη ΜΧΑ για να λάβουν υπηρεσίες υγείας κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Χαλκιδική. Τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας αποτέλεσαν οι θερινοί μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος του 2021. Αποτελέσματα Από τις αντιλήψεις του δείγματος διαφαίνεται ότι Κέντρο Διακοπών ΑΜΚ “ Nephroxenia” Χαλκιδικής, συμβάλλει στην ανάπτυξη της δυναμικής του Ιατρικού τουρισμού στο νομό. Ο βαθμός ικανοποίησης των φιλοξενούμενων-ασθενών, από τις υποδομές του Κέντρου και από τομείς που αφορούν την επικοινωνία, την ποιότητα της ΑΜΚ, τη φιλοξενία, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς, από την πλευρά των ασθενών του εσωτερικού αλλά και από την πλευρά των ασθενών του εξωτερικού, έφτασε σχεδόν στον απόλυτο βαθμό ικανοποίησης σε όλα τα επίπεδα στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που ερωτήθηκαν. Συμπεράσματα Η αναγνώριση από μεριάς τουριστών – ασθενών, της δυνατότητας παροχής υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας καθώς και της υψηλής επιστημονικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, δείχνει για το Κέντρο Διακοπών ΑΜΚ “ Nephroxenia” Χαλκιδικής, ότι φαίνεται να κερδίζει μερίδια τουριστών, που σε συνδυασμό με την θετική αντίληψη τους για τις σύγχρονες ξενοδοχειακές δομές και υπηρεσίες της Χαλκιδικής, αποτελούν ισχυρό κίνητρο προς την ανάπτυξη της αιμοκάθαρσης ως θεματική μορφή, που μπορεί να εξελίξει το νομό σε ένα ελκυστικό προορισμό ιατρικού τουρισμού.