Διαχείριση συγκρούσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, ο ρόλος του διευθυντή, και πώς επηρεάζεται το σχολικό κλίμα

Θεοφιλάτου, Νικολίτσα-Ηλέκτρα (2022-01)

Thesis

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τους λόγους για τους οποίους είναι δυνατόν να προκληθεί μια σύγκρουση τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών, όσο και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και των ανωτέρων. Επίσης, είναι σημαντικό να αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους είναι δυνατό να γίνει η σταδιακή προσέγγιση με στόχο να επιλυθεί μια σύγκρουση στο χώρο της σχολικής κοινότητας, αλλά και πως μετά από αυτήν την προσέγγιση ο διευθυντής θα συμβάλει τόσο στην αποκατάσταση των σχέσεων των εμπλεκόμενων μελών, όσο και στην διαμόρφωση ενός γενικού θετικού σχολικού κλίματος. Μέσα στους τρόπους επίλυσης μιας διένεξης είναι σημαντικό να ληφθούν και οι τρόποι με τους οποίους είναι δίκαιο να ληφθεί μια απόφαση χωρίς να προκληθούν αντιδράσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μια περαιτέρω σύγκρουση. Έπειτα, είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο δυναμικός και αναγκαίος ρόλος του διευθυντή στο κομμάτι της διαχείρισης μιας σύγκρουσης, είτε αυτός είναι εμπλεκόμενος είτε όχι. Ο ρόλος του διευθυντή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστικός και καταλυτικός, καθώς είναι ο άνθρωπος ο οποίος οφείλει να κρατάει τις ισορροπίες ανάμεσα στους εργαζόμενους του εκάστοτε οργανισμού. Ωστόσο, ο ρόλος του διευθυντή δεν αφορά μόνο την διαχείριση συγκρούσεων. Μετά από μια σύγκρουση είναι σημαντικό να επέλθει η ηρεμία και ευημερία μεταξύ όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο διευθυντής είναι απαραίτητο να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο τόσο σε γενικό πλαίσιο όσο και μετά από μια διένεξη, με σκοπό να αποκαταστήσει τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών αλλά και να δημιουργήσει ένα συνολικό κλίμα συνεργατικότητας και αλληλεγγύης. Μέσω της παρούσας εργασίας και της ποσοτικής έρευνας που εκπονήθηκε διαπιστώθηκε ότι οι συγκρούσεις που προκαλούνται έχουν κατά κύριο λόγο τον παράγοντα του χαρακτήρα του ατόμου αλλά σημαντικό βαθμό παίζει και ο τρόπος διοίκησης ο οποίος ασκείται από την διεύθυνση. Στη συνέχεια, η διαχείριση των συγκρούσεων που γίνονται, με σκοπό να επιλυθούν, αναλαμβάνουν δράση σε σημαντικό βαθμό οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και στη συνέχεια ο διευθυντής. Γεγονός που μας καταρρίπτει την θεωρία που πιστεύεται με βάση τη βιβλιογραφία ότι ο διευθυντής είναι αυτός που πρέπει να εξομαλύνει πάντα την κατάσταση. Όσον αφορά τον αντίκτυπο των συγκρούσεων στο σχολικό κλίμα, αν και δεν έγινε δυνατή η σύγκριση με άλλες επιστημονικές έρευνες, η έρευνα αυτής της εργασίας υπέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι συγκρούσεις σπάνια μπορούν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα, ενώ μπορούν να κατακερματίσουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ του προσωπικού.