Σύγχρονα Διοικητικά Πρότυπα και Δημόσιος Τομέας. Η περίπτωση της Ελλάδας

Γούλας, Κωνσταντίνος (2022-06)

Thesis

Το διοικητικό σύστημα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πολύπλευρο τρόπο λειτουργίας, ο οποίος στοχεύει στην ικανοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Το γραφειοκρατικό βεμπεριανό μοντέλο που εφαρμόζεται στη χώρα δημιουργεί προβλήματα και καθυστερήσεις στην χρηστή εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών αποφάσεων. Οι σύγχρονες διοικητικές προσεγγίσεις, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της Διοίκησης μέσω Στόχων, συνιστούν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ενώ περιλαμβάνουν σύγχρονα διοικητικά εργαλεία, τα οποία έχουν την ικανότητα να βελτιώσουν το παρωχημένο μοντέλο διοίκησης και να αλλάξουν τον τρόπο αντίληψης και νοοτροπίας των στελεχών και των υπαλλήλων. Η μελέτη επικεντρώνεται στην ανάλυση ορισμένων κύριων μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων, που έλαβαν χώρα κυρίως από το 2010 και έπειτα. Στη συνέχεια, μέσω περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης και με τη βοήθεια δεικτών μέτρησης, επιχειρείται η ανάδειξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ως ενδεδειγμένη λύση για την αύξηση της παραγωγικότητας της δημόσιας διοίκησης και την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αμεροληψίας. Παράλληλα, η πιστή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων τείνει να οδηγεί σε μείωση δαπανών, ελλειμμάτων και διαφθοράς, ενώ η αδυναμία του συστήματος να προχωρήσει σε βαθιές τομές σε ορισμένα πεδία δημιουργεί τριβές στη σχέση του κράτους με τον πολίτη.