Η εξέλιξη και η σημασία των ανοιχτών πηγών πληροφόρησης (Open Source Intelligence - OSINT) ως εργαλείο για τις υπηρεσίες πληροφοριών στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας

Μηλιάδης, Γρηγόριος (2022-05)

Thesis

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την ανάλυση της σημαντικότητας του OSINT, ως εργαλείο για τις υπηρεσίες πληροφοριών, μέσα από την εξέταση κινήτρων και αντικινήτρων της χρήσης του. Σημειώνεται πως η χρήση των κινήτρων και αντικινήτρων αποτελεί την πρωτοτυπία της εργασίας και επεξηγεί τις πιέσεις για χρήση ή μη του OSINT, στο πλαίσιο της εθνικής ασφαλείας. Η εργασία βασίζεται σε ποιοτική ανάλυση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και στη χρήση μελέτης περιπτώσεων των υπηρεσιών πληροφόρησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ) και του Ηνωμένου Βασίλειου (ΗΒ) καθώς αξιολογείται η σημαντικότητα του OSINT για αυτές. Μέσα από την ανάλυση της βιβλιογραφίας βρέθηκε πως τα κίνητρα για την χρήση OSINT βασίζονται σε διεθνείς και κοινωνικές αλλαγές που έχουν επιφέρει η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση, ενώ, βρέθηκε πως η χρήση OSINT από τις υπηρεσίες και τις κοινότητες πληροφόρησης των ΗΠΑ και του ΗΒ είναι περιορισμένη. Κλείνοντας, υποστηρίζεται η ανεξαρτητοποίηση υπηρεσιών OSINT, η αύξηση χρηματοδοτήσεων και η εκκίνηση του κύκλου πληροφόρησης με την χρήση OSINT.