Ο αντίκτυπος του κρητικού ζητήματος στον Ελληνικό Κυπριακό τύπο (1898-1905)

Καϊναμίση, Αλεξία (2022-07)

The present case, through the research of the period 1898-1905, aims to record the impact that the declaration of Cretan Autonomy had in the Greek Cypriot press, as well as the subsequent events up to and including the revolution of Therisos as they were reflected in the articles of the period. The events that took place in Crete during the above-mentioned period, had one common denominator of the two christian people of Cyprus and Crete, which was none other but their desire for freedom and union with the motherland. These events yielded a large amount of information through the very rich journalism of the Greek-Cypriot press. The establishment of the Cretan state, the personality and the reform work of the High Commissioner Prince George, the autonomy, the rapid progress and prosperity of the Cretan people take the baton from the national question in Cyprus. These events monopolize the interest of the press during the period of 1989-1901. The question of the union of Crete with Greece and especially the way that the Cretans are fighting for unification comes back in the next period and rekindles the confrontation between the two political factions that had formed in Cyprus because of the Archbishopric issue. The year 1905, the revolution of Therisos had proven to be decisive for the course of the Cretan Question and highlights a great Greek politician, Eleftherios Venizelos. The majority of the Greek-Cypriot newspapers would maintain a negative attitude towards the movement and its leader. However, with the systematic and objective publication of the facts, they would not seek to reduce the impact of revolution on the Cretan people, while as the movement spreads, the articles had become warmer towards the revolutionary people of Crete.

Thesis

Η παρούσα εργασία, μέσα από την έρευνα της περιόδου 1898-1905, έχει σκοπό να καταγράψει την απήχηση που είχε στον ελληνικό κυπριακό Τύπο η ανακήρυξη της Κρητικής Αυτονομίας, καθώς επίσης και τα συνακόλουθα γεγονότα μέχρι και την επανάσταση του Θερίσου όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην αρθρογραφία της εποχής. Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Κρήτη την περίοδο που εξετάζουμε αλλά κυρίως ο κοινός παρονομαστής των δύο χριστιανικών λαών Κύπρου και Κρήτης που δεν ήταν άλλος από τον πόθο για ελευθερία και ένωση με τη μητέρα πατρίδα, απέδωσε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών μέσα από την πολύ πλούσια ειδησεογραφία του ελληνοκυπριακού Τύπου. Η ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας, η προσωπικότητα και το μεταρρυθμιστικό έργο του Ύπατου Αρμοστή Πρίγκιπα Γεωργίου, η αυτονομία, η ραγδαία πρόοδος και η ευημερία του Κρητικού λαού παίρνουν τη σκυτάλη από το εθνικό ζήτημα της Κύπρου και μονοπωλούν το ενδιαφέρον της ειδησεογραφίας την περίοδο 1898-1901. Το ζήτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα και κυρίως ο τρόπος που οι Κρήτες αγωνίζονται για την ένωση επανέρχεται το επόμενο διάστημα και αναζωπυρώνει την αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πολιτικές παρατάξεις που είχαν σχηματιστεί στην Κύπρο λόγω του αρχιεπισκοπικού ζητήματος. Την περίοδο 1905 η επανάσταση του Θερίσου αποδεικνύεται καθοριστική για την πορεία του Κρητικού Ζητήματος και αναδεικνύει έναν μεγάλο Έλληνα πολιτικό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Οι ελληνικές κυπριακές εφημερίδες στην πλειοψηφία τους θα κρατήσουν αρνητική στάση απέναντι στο κίνημα και στον αρχηγό του. Ωστόσο με τη συστηματική και αντικειμενική δημοσίευση των γεγονότων δεν θα επιδιώξουν να μειώσουν την απήχηση της επανάστασης στον κρητικό λαό. Στην πορεία και καθώς το κίνημα εξαπλώνεται, η αρθρογραφία γίνεται θερμότερη απέναντι στον επαναστατημένο λαό της Κρήτης.

Collections: