Η πόλη των Χανιών- η πόλη, η αρχιτεκτονική και τα δημόσια έργα τα χρόνια της Κρητικής πολιτείας (1897-1913)

Βομβολάκης, Ελευθέριος (2022)

Thesis

Η έρευνα αυτή αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης των μορφολογικών μετασχηματισμών που διαδραματίστηκαν στην πόλη των Χανίων κατά την κρίσιμη περίοδο της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913). Διερευνώνται και παρουσιάζονται τα γεγονότα και οι διαδικασίες οι οποίες διαδραματίστηκαν κατά την περίοδο αυτή καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν μορφολογικά αλλά και πολεοδομικά την πόλη των Χανίων. Μέσα από την έρευνα των πηγών γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής της μορφής της πόλης, του τρόπου εξάπλωσής της εκτός των τειχών αλλά και της αρχιτεκτονικής παραγωγής που διαδραματίστηκε κατά τα χρόνια της άτυπης αυτής «Αυτονομίας». Παρουσιάζονται τα γεγονότα, οι εμπλεκόμενοι αλλά και τα έργα καθαυτά. Παράλληλα παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης και σύστασης της Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων, ως ένας μηχανισμός που συστάθηκε με στόχο την εξυγίανση των υποδομών του νησιού ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των νέων συνθηκών στην πόλη των Χανίων.

Collections: