Η επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης του Covid-19 από τους δημόσιους φορείς υγείας στο διαδίκτυο.

Γιαννακίδης, Μιχαήλ (2023-01)

English Abstract During COVID-19, social media has played an important role for public health agencies and government agencies in disseminating information about situations, risks, and personal protection measures that inhibit the spread of the disease. Despite the ability of public health to detect and respond quickly to emergencies, communication about these crises and their proposed measures remains a particularly important challenge. The main purpose of this thesis is to guide the way of managing the coronavirus crisis in the communication policy of public health agencies, both in social-media and in general on the internet, through the search and analysis of the communication policy and management of the coronavirus crisis by the public institutions of Greece, mainly health agencies, using the software of Similar Web. A case study was conducted as well as the method of benchmarking among EODY, Ministry of Health and government coronavirus website. The study presents a new, comprehensive framework of the factors that engage the public in government and public agency coronavirus communication, through empirical testing of measures of health content websites and contexts, social media, messaging style and interactive features. Utilizing this knowledge and harnessing the power of today's internet era but especially social media, governments, public bodies and health organizations can determine their audience and universality, how to attract them, and more importantly, which aspects they will focus on in an effort to reduce the spread of the new disease. This thesis study demonstrated the need to assess the quality and content of crisis communication, especially the coronavirus crisis, by public health agencies, but also the need to develop a concise list of guidelines for crisis communication on social media.

Thesis

Στην εποχή του κορονοϊού, τα social media διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο τόσο ως προς τις υγειονομικές όσο και τις κυβερνητικές υπηρεσίες του δημοσίου στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες, τους κινδύνους και τα μέτρα ατομικής προστασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Παρά το γεγονός ότι η δημόσια υγεία ήταν ικανή να εντοπίζει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να ανταποκρίνεται γρήγορα, η επικοινωνία σχετικά με αυτές τις κρίσεις και τα μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπισή τους αποτελεί ακόμα σπουδαία πρόκληση. Ο βασικός σκοπός της διπλωματικής αυτής μελέτης είναι ο προσανατολισμός στον τρόπο διαχείρισης της κρίσης του κορονοϊού στην επικοινωνιακή πολιτική των δημόσιων φορέων υγείας, τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και γενικότερα στο διαδίκτυο, μέσω της αναζήτησης και ανάλυσης της επικοινωνιακής πολιτικής και διαχείρισης της κρίσης του κορονοϊού από τους υγειονομικούς δημόσιους φορείς της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό του Similar Web. Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη περίπτωσης αλλά και η μέθοδος της συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking) βέλτιστων πρακτικών μεταξύ του ΕΟΔΥ, του Υπουργείο Υγείας, και της ιστοσελίδας της κυβέρνησης για τον κορονοϊό. Η μελέτη παρουσιάζει ένα νέο, ολοκληρωμένο πλαίσιο των παραγόντων που εμπλέκουν το κοινό στην επικοινωνία του κορονοϊού από την κυβέρνηση και τους δημόσιους φορείς, μέσω εμπειρικών δοκιμών των μετρήσεων των ιστοσελίδων και πλαισίων περιεχομένου υγείας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του στυλ των μηνυμάτων και των διαδραστικών χαρακτηριστικών που διαθέτουν. Αξιοποιώντας αυτή τη γνώση και αξιοποιώντας τη δύναμη που έχει την σημερινή εποχή το διαδίκτυο αλλά κυρίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κυβερνήσεις, οι δημόσιοι φορείς και οι οργανισμοί υγείας μπορούν να καθορίσουν το κοινό και την καθολικότητά τους, πως θα το προσελκύσουν, και σπουδαιότερα, σε ποιες πτυχές θα δώσουν έμφαση σε μια προσπάθεια να μειώσουν την εξάπλωση της νέας ασθένειας. Η έρευνα υποδηλώνει ότι οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας πρέπει να αξιολογήσουν την ποιότητα και το περιεχόμενο των επικοινωνιών κρίσεων, ειδικά για την κρίση του κορωνοϊού, και να αναπτύξουν μια συνοπτική λίστα ελέγχου των κατευθυντήριων γραμμών επικοινωνίας κρίσεων στα social media.