« Η χρήση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στην κλινική πρακτική στα νοσοκομεία του ΕΣΥ κατά την διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19: Γνώσεις και αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας»

Παναγιώτου, Κωνσταντίνος (2023-01)

English abstract. Introduction:The rapid growth of Communication and Computers technology offers the health organizations the opportunity to deploy the innovative means and practices that arise in the increase of effectiveness in an environment of continuous increase of disbursal for health care. The Electronic Health Record (EHR) constitutes a very promising application of the Hospital Informatics System for the achievement of the former mentioned cause in the sector of patients’ personal data management, especially in periods of epidemic outbreaks, such as the COVD-19 disease. Objective of the present studyis to measure and record the perceptions and attitudes of health professionals (namely doctors, nurses, laboratory and administrative staff) regarding the use of Individual Electronic Health Record (EIHR) in public NHS hospitals during the pandemic of COVD-19 disease. Methodology: An electronic questionnaire was constructed, comprised of two distinguished parts, which was handed out to the health professionals of public hospitals in all Greek municipality. The present data collection tool contains recording questions of the demographics of the participants as well as questions that contribute their stance in a five-ranked agreement Likert type scale. The statistical analysis of the results was conducted using the statistical package SPSS. Results: A statistically significant difference between the doctors and the nursing staff was observed, who in majority not use the HER and between the laboratory and administrative staff, who adopt this practice (x2=22,971 and P<0,001). Usage percentages of the sample are differentiated at various times prior and later the outbreak of the pandemic of the ailment of COVID-19.The stance of different working specialists of the participants of the positions is being differentiated regarding the promotion of the EHF from the management head department of Public hospitals during the pandemic of COVID-19, but also in the respective that an acceleration of the use of EHF is being observed after the pandemic of COVID-19. Moreover, the years of usage of the EHF in clinical care are associated with the increase of cost of health services provided (r=-0,388 and P = 0.023<0.05). Discussion: The structure but also the planning of Greek NHS in connection with electronic health can be showcased in the etiological factors that interpret the low percentages of the adoption of the application, like EHR in organizational and functional level. The continuous training of the health professionals, but also the support of its use from the current management of each Health Organization are expected to contribute in its gradual incorporation in the management protocols of the patients' information during the therapeutical plan.

Thesis

Εισαγωγή: Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προσφέρει την ευκαιρία στους οργανισμούς υγείας να αξιοποιήσουν τα καινοτόμα μέσα και πρακτικές που προκύπτουν προς αύξηση της αποτελεσματικότητας, σε ένα περιβάλλον συνεχούς αύξησης των δαπανών για την υγεία. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων των νοσοκομείων για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού στον τομέα της διαχείρισης των πληροφοριών του ασθενούς, ιδιαιτέρως σε περιόδους έξαρσης επιδημιών, όπως αυτή της νόσου COVD-19. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη και καταγραφή των απόψεων και των αντιλήψεων των επαγγελματιών υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό) αναφορικά με την χρήση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ) στα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ κατά την διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVD-19. Μεθοδολογία: Κατασκευάστηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από 2 διακριτά μέρη, το οποίο διανεμήθηκε σε επαγγελματίες υγείας των δημόσιων νοσοκομείων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Το συγκεκριμένο εργαλείο συλλογής δεδομένων περιέχει ερωτήσεις καταγραφής των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων αλλά και ερωτήσεις που αποδίδουν τις στάσεις τους σε μια κλίμακα συμφωνίας πέντε βαθμών τύπου Likert. Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (StatisticalPackageforSocialSciences). Αποτελέσματα: Παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ιατρών και των νοσηλευτών, οι οποίοι κατά πλειοψηφία δεν κάνουν χρήση του ΑΗΦΥ , και του εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι υιοθετούν την πρακτική αυτή (x2=22,971 και P<0,001). Τα ποσοστά χρήσης του ΑΗΦΥ στους επαγγελματίες υγείας του δείγματος διαφοροποιούνται στις περιόδους προ και μετά την έξαρση της πανδημίας της νόσου COVD-19. Διαφοροποιείται η στάση των διάφορων ειδικοτήτων των συμμετεχόντων στις θέσεις σχετικά με την προώθηση του ΑΗΦΥ από τις διευθύνσεις των Υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων κατά την διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVD-19 αλλά και στην υπόθεση ότι παρατηρείται επιτάχυνση της χρήσης του ΑΗΦΥ μετά την πανδημία της νόσου COVD-19. Επίσης, τα έτη χρήσης του ΑΗΦΥ στην κλινική φροντίδα συσχετίζονται με την αύξηση του κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας (r= -0,388 και p=0,023<0,05). Συζήτηση: Η διάρθρωση αλλά και ο σχεδιασμός του ΕΣΥ σε σχέση με την ηλεκτρονική υγεία μπορούν να αναδεχθούν στους αιτιολογικούς παράγοντες που ερμηνεύουν τα χαμηλά ποσοστά υιοθέτησης εφαρμογών όπως ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας σε οργανωσιακόκαι λειτουργικό επίπεδο. Η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας αλλά και η υποστήριξη της χρήσης του από την εκάστοτε διοίκηση του οργανισμού Υγείας αναμένεται να συμβάλλουν στην σταδιακή ενσωμάτωσή του στα πρωτόκολλα διαχείρισης των πληροφοριών του ασθενούς κατά το θεραπευτικό πλάνο.