Η μετάβαση του βασιλιά Κωνσταντίνου στη Σμύρνη μέσα από τον τύπο της Εποχής

Καραγεώργης, Στυλιανός-Λάμπρος (2023-01)

English Abstract_ The current study explores how the Greek Press presented the arrival of king Constantine to Smyrna, during the months May-June 1921. The first part of the study analyses the value of the Press as a historical source whereas, a categorisation is made by distinguishing the newspapers examined, as pro-venizelist and anti-venizelist. The second part outlines the historical-political framework of the period of the National Schism, from 1914, the year of the outbreak of the First World War, until June 1921, the month of the start of the Greek major offensive, during the Greco-Turkish War. The third and main part of the study outlines the impact of the king's arrival to the capital of the Ionia region as this has been presented via the newspaper media since the breaking of the news in mid-May 1921, until the start of the Greek major attack, at the end of June of the same year. The preparation of the transition, the doxology in the metropolitan temple of Athens, the escorting of the monarch by the Athenian people, his arrival in Smyrna, the new allied proposal, and the waiting for the start of the Greek major advance, were thoroughly recorded in the Greek Press of the time

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον τρόπο, με τον οποίο ο ελληνικός Τύπος αντιμετώπισε τη μετάβαση του βασιλιά Κωνσταντίνου στη Σμύρνη, κατά τους μήνες Μάϊο-Ιούνιο του 1921. Στο πρώτο μέρος της έρευνας, γίνεται αναφορά στην αξία του Τύπου ως ιστορική πηγή, και διάκριση των εφημερίδων που εξετάζονται, σε βενιζελικές και αντιβενιζελικές. Το δεύτερο μέρος σκιαγραφεί το ιστορικοπολιτικό πλαίσιο της περιόδου του Εθνικού Διχασμού, από το 1914, έτος έκρηξης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι και τον Ιούνιο του 1921, μήνα έναρξης της θερινής ελληνικής επίθεσης, κατά την διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Το τρίτο και κύριο μέρος της εργασίας, παρουσιάζει τον αντίκτυπο που είχε η μετάβαση του βασιλιά στην ιωνική πρωτεύουσα, από τη διάρρευση της είδησης στα μέσα Μάϊου του 1921, έως την έναρξη της ελληνικής θερινής επίθεσης, στα τέλη Ιουνίου του ίδιου έτους. Η προετοιμασία της μετάβασης, η δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό των Αθηνών, η προπομπή του μονάρχη από τον αθηναϊκό λαό, η άφιξή του στη Σμύρνη, το νέο συμμαχικό διάβημα, και η αναμονή έναρξης της θερινής επίθεσης, καταγράφηκαν ενδελεχώς στον ελληνικό Τύπο της εποχής.

Collections: