Ο Στρατής Μυριβήλης και η Κύπρος

Περικλέους, Άννα (2023-01)

English Abstract_:_ The subject of this dissertation is to highlight the relationship of Stratis Myrivilis with Cyprus, mainly through publications in the Cypriot press but also through his texts that either concern his visits to the island or were published in local magazines and newspapers. The papper is divided into four sections. The first section acts as an introduction, in which a bibliographic review is included The second section is a brief curriculum vitae of Myrivilis. The third section presents the three visits of Myrivilis to the island and is divided into three subsections, in each of which each visit is examined separately. For the first visit, information was drawn through the articles of the local newspapers, which closely follow the various events in which Myrivilis takes part when coming to the island, also recording the impact that his presence here had. For the other two visits, the author's own articles were used as a source of information, in addition to newspaper articles, since on both his second and third visits he had come as an envoy of Greek newspapers, the Greek Day and Kathimerini respectively, to capture his impressions of the island. In the third section, the presence of Myrivilis in the Cypriot press was studied either through the reviews and studies that dealt with his work, the subject of the first subsection, either through his interviews, in the second subsection, or through his articles and short stories hosted in Cypriot literary magazines, in the third and last subsection. At the same time, through the analysis of the sources, the socio-economic data in Cyprus during the last years of the British rule, the political upheavals, the intercommunal collisions and the national claims are detected. It also outlines the cultural activity on the island and highlights the spiritual relationship of Cypriots with Greece. Finally, Myrivilis' anticommunist rhetoric and the nationalist philosophy he espouses raise questions as to the political expediencies behind his visits to the island. In the last chapter, through a brief recapitulation, the conclusions of the paper are presented.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σχέσης του Στράτη Μυριβήλη με την Κύπρο, κυρίως μέσα από τα δημοσιεύματα στον Κυπριακό Τύπο αλλά και μέσα από κείμενα του ιδίου που είτε αφορούν στις επισκέψεις του στο νησί είτε δημοσιεύτηκαν σε τοπικά περιοδικά και εφημερίδες. Η εργασία χωρίζεται σε πέντε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα που λειτουργεί ως εισαγωγή, συμπεριλαμβάνεται και η βιβλιογραφική επισκόπηση. Η δεύτερη αποτελεί ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Μυριβήλη. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τις τρεις επισκέψεις του Μυριβήλη στο νησί και χωρίζεται σε τρεις υποενότητες, στην καθεμία από τις οποίες εξετάζεται χωριστά η κάθε επίσκεψη. Για την πρώτη επίσκεψη αντλήθηκαν πληροφορίες μέσα από τα δημοσιεύματα των τοπικών εφημερίδων, που παρακολουθούν στενά τις διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες λαμβάνει μέρος ο Μυριβήλης ερχόμενος στο νησί, καταγράφοντας επίσης τον αντίκτυπο που είχε η παρουσία του. Για τις άλλες δύο επισκέψεις αξιοποιήθηκαν ως πηγή πληροφόρησης, εκτός από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, και τα άρθρα του ίδιου του συγγραφέα, αφού και στη δεύτερη και στην τρίτη επίσκεψή του είχε έρθει ως απεσταλμένος ελληνικών εφημερίδων, της Ελληνικής Ημέρας και της Καθημερινής αντίστοιχα, για να καταγράψει τις εντυπώσεις του από το νησί. Στην τέταρτη ενότητα μελετήθηκε η παρουσία του Μυριβήλη στον κυπριακό τύπο είτε μέσα από τις κριτικές και τις μελέτες για το έργο του, θέμα της πρώτης υποενότητας, είτε μέσα από συνεντεύξεις του, θέμα της δεύτερη υποενότητας, είτε μέσα από τα άρθρα και τα διηγήματά του που φιλοξενήθηκαν στα κυπριακά λογοτεχνικά περιοδικά, στην τρίτη και τελευταία υποενότητα. Παράλληλα μέσα από την αναδίφηση των πηγών εντοπίζονται τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια της Αγγλοκρατίας, οι πολιτικές αναταραχές, οι διακοινοτικές συγκρούσεις και οι εθνικές διεκδικήσεις. Σκιαγραφείται επίσης η πολιτιστική δραστηριότητα στο νησί και αναδεικνύεται η πνευματική σχέση των Κυπρίων με την Ελλάδα. Τέλος η αντικομουνιστική ρητορική του Μυριβήλη και η εθνικιστική φιλοσοφία που ενστερνίζεται δημιουργούν ερωτήματα ως προς τις πολιτικές σκοπιμότητες που υπολανθάνουν πίσω από τις επισκέψεις του στο νησί. Στο τελευταίο κεφάλαιο μέσα από μια σύντομη ανακεφαλαίωση παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας.

Collections: