Θρησκεία & Διεθνής Πολιτική: Μία κριτική προσέγγιση της «Σύγκρουσης των Πολιτισμών» του Samuel P. Huntington

Σβώρου, Ελισάβετ (2023-01)

English Abstract_:_ The following thesis examines the impact of religion in International Relations. This factor of religion was noticed in the West after the terrorist attacks of 11th of September 2001, in the U.S.A and other western countries. The reason why religion had to be reexamined as a factor of influence on decisions being made in international relations was because of the resurgence of religious fundamentalism and more specifically the Islamic one. Therefore, a need to include religion in the science of International Relations was created so that it is possible for the academic world to be able to interpret and provide a reliable analysis of the international phenomena. In the Western world generally and more specifically in the science of International Relations, religion is a resultant that is yet to be considered in depth. The book ‘The Clash of Civilizations?’ by Samuel P. Huntington (1993), is presented in the first part of this essay. The conjectures and views of its writer on the role of religion would have, in the post Cold War era are discussed in it. Thence, other research articles are cited which contain criticism on several statements of Huntington and indicate that Huntington ΄s theory as incorrect. Presented in the second part of this thesis, is the possible the impact of religion in fields of International Relations, such as in the field of the peacebuilding stage which takes place after the aftermath of armed conflicts. Furthermore, the field of interreligious dialogue is analyzed, as are the results this dialogue might bring about the in the dealing of Islamic fundamentalism. The supporting research for these two fields is noted in this part. In the conclusion, some thoughts on this thematic area are stated, given the fact that to – date bibliography references on whether religion has impact in international relations or not, have not yet been analyzed systematically. Moreover, at this point, personal assessments are noted in relation to the development of the science of International Relations.

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την επίδραση της θρησκείας στις Διεθνείς Σχέσεις. Ο εν λόγω παράγοντας έγινε αντιληπτός στην Δύση κατόπιν των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις Η.Π.Α. αλλά και σε άλλα μέρη του δυτικού κόσμου. Ο λόγος που έπρεπε να επανεξεταστεί η θρησκεία ως παράγοντας επηρεασμού των αποφάσεων που λαμβάνονται στις διεθνείς σχέσεις, έγινε λόγω της αναζωπύρωσης του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και συγκεκριμένα του ισλαμιστικού. Δημιουργήθηκε επομένως η ανάγκη να συμπεριληφθεί η θρησκεία στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων προκειμένου να είναι ο ακαδημαϊκός χώρος σε θέση να ερμηνεύσει και να αναλύσει κάποια φαινόμενα. Στον δυτικό κόσμο γενικότερα και στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων ειδικότερα, η θρησκεία αποτελεί μία συνισταμένη που δεν έχει αναλυθεί σε βάθος. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρατίθεται το βιβλίο του Samuel P. Huntington ο οποίος κάνει αναφορά στην θρησκεία και εκθέτει την οπτική γωνία του συγγραφέα σχετικά με τον ρόλο που εικάζει πως θα διαδραματίσει ο παράγοντας της θρησκείας στην μεταψυχροπολεμική εποχή. Κατόπιν, παρουσιάζονται σχετικά άρθρα ερευνητών με κάποιες κριτικές που του ασκήθηκαν σε αρκετά σημεία της θεωρίας του που υποδεικνύουν πως είναι εσφαλμένη η άποψη του εν λόγω συγγραφέα. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, παρατίθεται η επίδραση που μπορεί να ασκήσει ο παράγοντας της θρησκείας και συγκεκριμένα σε κάποια από τα πεδία που ασχολείται η επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων όπως είναι το πεδίο της οικοδόμησης της ειρήνης ύστερα από μια ένοπλη σύρραξη. Έπειτα, εξετάζεται το πεδίο του διαθρησκευτικού διαλόγου και τι αποτελέσματα εικάζεται ότι μπορεί αυτός να αποφέρει στην αντιμετώπιση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού. Προς υποστήριξη των δύο αυτών ζητημάτων παρουσιάζονται οι σχετικές έρευνες. Και τέλος στα συμπεράσματα, παρατίθενται σκέψεις σχετικά με την εν λόγω θεματική δοθέντος του ότι η βιβλιογραφία αναφορικά με την θρησκεία και το κατά πόσον έχει επίδραση ή όχι στην έκβαση των διεθνών τεκταινόμενων δεν έχει τύχει συστηματικής ανάλυσης. Εκτίθενται προσωπικές εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων.