Οι Διεθνείς Οργανισμοί και ο ρόλος τους στο Διεθνές Σύστημα. Η συμβολή του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας, στη μεταψυχροπολεμική περίοδο

Τσιώπος, Γεώργιος (2023-02)

English Abstract_:_ This thesis is related to the unprecedented participation of International Organizations in the global political system and their substantial contribution to the issues of ensuring territorial integrity and peaceful cohesion between national states. First of all, the need for the creation of defense security methods for states and more specifically defense alliances for the fortification of their territorial, political and social borders is studied. Furthermore, the creation of the UN is analyzed and in particular the way in which this particular International Organization falls into one of the main issues, that of world peace. Its effective actions are clarified through tangible applications and events, such as the outcome of the conflicts between East and West, but also the contribution to the century we are going through. In addition, there is an extensive historical reference to NATO, a sophisticated Atlantic Military-Political Alliance, in its establishment as well as its active action aimed at the defense of its members by any military as well as political means. NATO till today reminds us of the importance of a military alliance. The case of the Libyan crisis and NATO intervention is also analyzed, in the context of the "responsibility to protect". Although International Organizations insist on achieving political, economic,social and military balance between states, there will always be issues of unfortunate and failed actions, but the aim is to find effective solutions that will lead to global stability.

Η παρούσα διπλωματική εργασία σχετίζεται με την ανεπίληπτη συμμετοχή των Διεθνών Οργανισμών στο παγκόσμιο πολιτικό σύστημα και την ουσιαστική συμβολή τους στα ζητήματα διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας και ειρηνικής συνοχής μεταξύ των εθνικών κρατών. Αρχικά μελετάται η ανάγκη της δημιουργίας αμυντικών μεθόδων ασφαλείας των κρατών και πιο συγκεκριμένα αμυντικών συμμαχιών για την οχύρωση των εδαφικών, πολιτικών και κοινωνικών τους συνόρων. Ακολούθως, αναλύεται η δημιουργία του ΟΗΕ και ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο ο συγκεκριμένος Διεθνής Οργανισμός εγκύπτει σε ένα από τα κυριότερα ζητήματα, αυτό της παγκόσμιας ειρήνης. Διασαφηνίζονται οι αποτελεσματικές δράσεις του, μέσω απτών εφαρμογών και γεγονότων, όπως είναι και αυτό της έκβασης των συγκρούσεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης αλλά και της συνεισφοράς στον αιώνα που διανύουμε. Στη συνέχεια, παρατίθεται μία εκτενής ιστορική αναφορά στο ΝΑΤΟ, μία εξεζητημένη Ατλαντική Στρατιωτική-Πολιτική Συμμαχία, στην ίδρυση της καθώς και στην ενεργό δράση της που έχει ως στόχο την υπεράσπιση των μελών της με οποιεσδήποτε στρατιωτικές αλλά και πολιτικές οδούς. Το ΝΑΤΟ μέχρι και σήμερα μας υπενθυμίζει την σημασία μιας στρατιωτικής συμμαχίας. Αναλύεται επίσης η περίπτωση της λιβυκής κρίσης και η επέμβαση του ΝΑΤΟ, στα πλαίσια της «ευθύνης για προστασία». Παρόλο που οι Διεθνείς Οργανισμοί εμμένουν στην επίτευξη της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και στρατιωτικής ισορροπίας μεταξύ των κρατών, πάντα θα τίθενται θέματα ατυχών και αποτυχημένων ενεργειών, αλλά σκοπός είναι η εύρεση αποτελεσματικών λύσεων που θα οδηγήσει σε παγκόσμια σταθερότητα.