Ο Ισπανικός Εμφύλιος μέσα από τον απαγορευμένο κομμουνιστικό (ελληνικό) και μοναρχικό (ισπανικό) τύπο της εποχής.

Παπαγεωργίου, Ιωάννης (2023-01)

English abstract_:_The purpose of the current thesis is the study of the Spanish Civil War through the forbidden greek and spanish press of the periode. More precisely, we focus on two newspapers, the communist “Ριζοσπάστης” from Athens and the monarchist “El bien público” from Mahón. The time periode under investigation is that between the February of 1936 and July of the same year. This periode starts with the February elections, the formation of the Popular Front government and ends with the political crises of the Quiroga government. The Spanish Popular Front was formed during the Asturias uprising of 1934 and came to power as a coalition of anti-fascist forces, both revolutionary and moderate, in February 1936. In the thesis we examine the Popular Front's confilct with the reactionary forces as well as the conflicts that took place inside the Popular Front between revolutionaries and moderates. Emphasis is placed on the revolutionary actions taken by urban workers and rural peasants with the support of left-wing socialists and anarcho-sindicalists. In addition, the violence that characterized that periode, both revolutionary and reactionary is examined. Finally, the rolle of Moscow in the creation and controle of the Popular Front as well as the attempt by the Greek Communist Party to creat a Populat Front in the country is studied. As the two newspapers are at the opposite ends of the ideological spectrum, they offer two diametrically opposed interpretations of events. The monarchist newspaper represents the perspective of the conservative and reactionary forces, while the communist represents the anti-fascist perspective. Regarding the internal conflict within the anti-fascist camp itself, “Ριζοσπάστης” being a communist newspaper represents the moderate view point.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του Ισπανικού Εμφυλίου μέσα από τον απαγορευμένο ελληνικό και ισπανικό τύπο της εποχής. Πιο συγκεκριμένα εστιάζουμε σε δύο εφημερίδες, τον κομμουνιστικό “Ριζοσπάστη” από την Αθήνα και την μοναρχική “El bien público” από το Μαχόν (Mahón). Η χρονική περίοδος που εξετάζεται είναι αυτή μεταξύ του Φεβρουαρίου του 1936 και του Ιούλιου του ίδιου έτους. Η περίοδος αυτή ξεκινάει με τις εκλογές του Φεβρουαρίου, τον σχηματισμό της κυβέρνησης Λαϊκού Μετώπου και τελειώνει με την πολιτική κρίση της κυβέρνησης Κιρόγκα. Το Ισπανικό Λαϊκό Μέτωπο σχηματίστηκε την περίοδο της εξέγερσης της Αστουρίας το 1934 και ανέβηκε στην εξουσία ως μια σύμπραξη αντιφασιστικών δυνάμεων, τόσο επαναστατικών όσο και μετριοπαθών, τον Φεβρουάριο του 1936. Στην εργασία εξετάζετε η σύγκρουση του Λαϊκού Μετώπου με τις αντιδραστικές δυνάμεις αλλά και οι συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στο εσωτερικό του Λαϊκού Μετώπου μεταξύ επαναστατών και μετριοπαθών. Έμφαση δίνεται στις επαναστατικές ενέργειες που έλαβαν χώρα από τους εργάτες των πόλεων και τους αγρότες της επαρχίας με την υποστήριξη των αριστερών σοσιαλιστών και των αναρχοκουμμουνιστών. Επιπλέον εξετάζεται η βία που χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο, τόσο η επαναστατική όσο και η αντιδραστική. Τέλος, μελετάται ο ρόλος της Μόσχας στην δημιουργία και έλεγχο του Λαϊκού Μετώπου καθώς και η απόπειρα δημιουργίας Λαϊκού Μετώπου στην Ελλάδα από το ΚΚΕ. Καθώς οι δύο εφημερίδες βρίσκονται στα αντίθετα άκρα του ιδεολογικού φάσματος, προσφέρουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες ερμηνείες των γεγονότων. Η μοναρχική εφημερίδα αντιπροσωπεύει την οπτική των συντηρητικών και αντιδραστικών δυνάμεων ενώ η κομμουνιστική την αντιφασιστική οπτική. Όσον αφορά την εσωτερική σύγκρουση μέσα στο ίδιο το αντιφασιστικό στρατόπεδο, ο “Ριζοσπάστης” ως κομμουνιστική εφημερίδα αντιπροσωπεύει την μετριοπαθή οπτική.

Collections: