Η εξωτερική πολιτική της Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης (1916-1917)

Καπαράκης, Μιχάλης (2023-01)

English Abstract_:_ The first chapter of the present thesis presents the political scene that shaped in Greece in 1915 and led to the National Schism (The Great Division) and the formation of the Movement of National Defense. The events that led to the genesis of the movement, the transition of Venizelos to Crete, his arrival in Thessaloniki, the formation and staff ing of his Provisional Government are described in chronological order. The second chapter describes the foreign policy followed by the Provisional Government, which is divided into three phases. The first phase (September 1916 to December 1916) includes the impact of the formation of the Provisional Government in Europe, the decisions of the inter-allied conference of Boulogne, the dynamic reaction of Venizelos, the events of November / December in Athens, which led to the partial recognition of the Provi sional Government as well as its declaration of Greece's entry into World War I. The second phase covers the events of January - June 1917: the Conference in Rome, the diplomatic actions of the Provisional Government and the attitude of the Allies as well as their positive effect on Venizelos and his movement, the revolution in Russia, the entry of US into the World War I and the change of government in France. The allied Conference of Maurienne, the Franco-British Conference in Paris and lastly the Con ference in London, where it was decided to send Jonnart to Greece, are subsequently examined. There is reference to the meetings that Jonnart had in Athens and Thessalo niki and the events that led to the Deposition of King Constantine of Greece are ana lysed. The third phase covers the period 12 - 27 June and refers to the diplomatic and political developments which led to the return of Venizelos to power and Greece's entry into World War I.

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα το 1915 και οδήγησε στον Εθνικό Διχασμό και στη συ γκρότηση του επαναστατικού κινήματος της Εθνικής Άμυνας. Περιγράφονται με χρο νολογική σειρά τα γεγονότα που οδήγησαν στη γένεση του κινήματος, η μετάβαση του Βενιζέλου στην Κρήτη, η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, η συγκρότηση και στελέχωση της Προσωρινής Κυβέρνησής του. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η εξωτερική πολιτική που ακολούθησε η Προσωρινή Κυβέρνηση, η οποία χωρίζεται σε τρεις φά σεις. Η πρώτη φάση (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 1916) περιλαμβάνει τον αντίκτυπο του σχηματισμού της Προσωρινής Κυβέρνησης στην Ευρώπη, τις αποφάσεις του δια συμμαχικού συνεδρίου της Boulogne, τη δυναμική αντίδραση του Βενιζέλου, τα γεγο νότα του Νοεμβρίου / Δεκεμβρίου στην Αθήνα που οδήγησαν στη μερική αναγνώριση της Προσωρινής Κυβέρνησης καθώς και την κήρυξη από μέρους της εισόδου της Ελ λάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δεύτερη φάση καλύπτει τα γεγονότα Ιανουάριου – Ιούνιου 1917: τη Διάσκεψη στη Ρώμη, τις διπλωματικές ενέργειες της Προσωρινής Κυβέρνησης και τη στάση των Συμμάχων καθώς και τη θετική επίδραση που είχαν για τον Βενιζέλο και το κίνημά του η επανάσταση στη Ρωσία, η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο και η κυβερνητική αλλαγή στη Γαλλία. Στη συνέχεια περιγράφεται η συμμα χική Διάσκεψη της Μωριέννης, η γαλλοβρετανική Διάσκεψη στο Παρίσι και τέλος η Διάσκεψη στο Λονδίνο, στην οποία αποφασίστηκε η αποστολή του Jonnart στην Ελ λάδα. Αναφέρονται οι επαφές που είχε ο Jonnart σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και κα ταγράφονται τα γεγονότα που οδήγησαν στην εκθρόνιση του Κωνσταντίνου. Η τρίτη φάση καλύπτει χρονικά την περίοδο 12 - 27 Ιουνίου και περιλαμβάνει τις διπλωματικές και πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στην επάνοδο του Βενιζέλου στην εξουσία και την είσοδο της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Collections: