Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης χρέους στην Ελλάδα. Η περίοδος 2009-2022

Νταραντούλη, Κυριακή (2023-01)

English Abstract_:_The main purpose of this master's thesis is to study and evaluate the effects of the economic crisis in Greece in the period 2010-2022. In order to answer the main questions of the paper, primary and secondary sources will be used, but mainly the analysis of the data for each area of analysis will be carried out. As we will argue below, the effects of the financial crisis in Greece were large and spread to every important sector of the economy and society. From an economic point of view, the main national accounting figures were affected, such as the GDP growth rate and the inflation rate. At the same time, however, the economic crisis affected important social aspects of Greece, such as poverty, unemployment rates, the operation of Small and Medium Enterprises as well as the mental health of Greeks and suicide rates. All these unfavorable conditions for the national economy and society seem to have been mitigated by the economic policy followed by SYRIZA and New Democracy in recent years. Especially, the period 2019-2022 is characterized by a boom in economic development and improvement of the national economy. Of course, even if conditions improved, we cannot claim with certainty that we have escaped the crisis once and for all. On the contrary, recent external factors, such as the outbreak of the Covid-19 pandemic as well as the emergence of the energy crisis as a result of Russia's recent military invasion of Ukraine, have significantly affected the efficiency of the international economy alongside instability observed internationally. We cannot predict the future with certainty, but if these external factors continue to affect international markets then they will have significant effects on national economies.

Κύριος σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής είναι να μελετήσει και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα την περίοδο 2010-2022. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ήταν μεγάλες και εξαπλώθηκαν σε κάθε σημαντικό τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας. Από οικονομική άποψη επηρεάστηκαν τα κύρια εθνικολογιστικά μεγέθη όπως για παράδειγμα ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, και ο ρυθμός πληθωρισμού. Παράλληλα όμως η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικές κοινωνικές πτυχές της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα την φτώχεια, τα ποσοστά ανεργίας, την λειτουργία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και την ψυχική υγεία των Ελλήνων και τα ποσοστά αυτοκτονιών. Αυτές όλες τις δυσμενείς συνθήκες για την εθνική οικονομία και την κοινωνία φαίνεται πως κατάφερε να μετριάσει η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Ειδικά, η περίοδος 2019-2022 χαρακτηρίζεται από μια άνθηση της οικονομικής ανάπτυξης και καλυτέρευση της εθνικής οικονομίας. Βέβαια, έστω και εάν οι συνθήκες βελτιώθηκαν, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε με σιγουριά ότι έχουμε ξεφύγει μια και δια πάντως από την κρίση. Το αντίθετο μάλιστα, πρόσφατοι εξωτερικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 καθώς και η εμφάνιση της ενεργειακής κρίσης ως αποτέλεσμα της πρόσφατης στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματικότητα της διεθνούς οικονομίας παράλληλα με την αστάθεια που παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο. Το μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί, όμως εάν αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες συνεχίσουν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές τότε θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις εθνικές οικονομίες.