Η καλλιτεχνική, μουσική και αθλητική ζωή της Πάφου το χρονικό διάστημα 1878 – 1914, μέσα απο τον ελληνικό κυπριακό τύπο

Ουγγαρέζου, Θεοδώρα (2022-12)

English Abstract_:_The purpose of this thesis, through the research of Cypriot Greek newspapers during the period 1878 – 1914, is to record the caltural events of Music and Theatre, as well as the sporting events that took place in the province of Paphos at that time. The residents of Paphos lived in miserable conditions and were tormented by communicable diseases and venereal diseases. They lacked clean drinking water and even medical care. As the province and the sea area were plagued by piracy, smuggling, crime and robbery, there is a strong feeling of insecurity. The fact that a road network did not exist even decades after the arrival of the English contributed to its cultural isolation. Paphos takes steps towards its spiritual and cultural progress during the period of the British rule. The sectors that develop slowly but steadily are theater and music, while the first cultural events were carried out by amateurs to support the city's schools and the construction of the hospital. Several performances by well-known Greek Thiasi were performed in the city with strong presence by the locals. Sports events were inextricably linked to the celebration of national days, while ancient greek sports were taught in gym class in schools. Soon, sports flourished in the newly founded gymnastics club KORIVO under the supervision of the High School teacher Telemachos Kallonas, and athletes from Paphos also participated in the Cypriot national championships.

Στόχος της παρούσας εργασίας, μέσα από την έρευνα των κυπριακών - ελληνικών εφημερίδων κατά την περίοδο 1878 – 1914, είναι να καταγράψει τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Μουσικής και του Θεάτρου, καθώς και τους αθλητικούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στην επαρχία της Πάφου εκείνη τη χρονική περίοδο. Οι κάτοικοι στην Πάφο ζούσαν σε άθλιες συνθήκες και βασανίζονταν από μεταδοτικές νόσους και αφροδίσια νοσήματα. Στερούνταν το καθαρό πόσιμο νερό ακόμα και ιατρική περίθαλψη. Καθώς την επαρχία και την θαλάσσια περιοχή μάστιζε η πειρατεία, το λαθρεμπόριο, τα εγκλήματα και οι ληστείες, υπάρχει έντονο το αίσθημα ανασφάλειας. Το γεγονός ότι οδικό δίχτυο δεν υπήρχε ακόμα και δεκαετίες μετά την έλευση των Άγγλων, συνέτεινε στην πολιτιστική απομόνωση της. Η Πάφος κάνει βήματα προς την πνευματική και πολιτιστική της πρόοδο κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας. Οι τομείς που αναπτύσσονται αργά αλλά σταθερά είναι του θεάτρου και της Μουσικής ενώ οι πρώτες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από ερασιτέχνες για ενίσχυση των εκπαιδευτηρίων της πόλης και την ανέγερση του νοσοκομείου. Στην πόλη πραγματοποιήθηκαν και αρκετές παραστάσεις από γνωστούς Ελληνικούς Θιάσους με αθρόα παρουσία των κατοίκων. Ο αθλητικές ημερίδες ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τον εορτασμό των εθνικών επετείων ενώ ο κλασσικός αθλητισμός προσφερόταν μέσα από το μάθημα της γυμναστικής στα σχολεία. Σύντομα ο αθλητισμός ανθίζει στον νεοϊδρυθέντα γυμναστικό σύλλογο ΚΟΡΟΙΒΟ υπό την εποπτεία του διδασκάλου του Ημιγυμνασίου Τηλεμαχου Καλλονά, και αθλητές από την Πάφο συμμετέχουν και στους παγκύπριους αγώνες.

Collections: