Πώς επηρεάζει την ισορροπία ισχύος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων η ηγεμονία των ΗΠΑ στο Διάστημα;

Παπαστεργίου, Φωτεινή (2023-01)

English Abstract_:_The U.S. has held a hegemonic position in space exploration and technology for decades, and is heavily dependent on satellite systems in multiple ways. They exploit space for military purposes, as their Armed Forces use satellite technology for communication, navigation and surveillance, which has given them a strategic advantage in conflicts around the world. At the same time, they also exploit space for political purposes to improve the living standards of their citizens, while at the same time derive multiple economic benefits from its exploitation, especially through private companies. In addition to the US, other major powers, such as China and Russia, are investing heavily in space technology and exploration, which causes competition. Due to the U.S. hegemony in space, they face a security dilemma as to whether they are protected. Looking for ways to increase their power in order to achieve security, according to the theory of defensive realism, they develop anti-satellite weapons that treat American satellites as military targets, with the aim of their total or partial destruction. However, this could be seen by the US as a hostile act, leading to an escalation of the arms race in space and a further deterioration of security for all sides. Therefore, the balance of power between the great powers is directly influenced by US hegemony in space. Finally, unpredictable actions of global geopolitical and economic interest, such as the raging Russia-Ukraine war, which caused the imposition of economic sanctions on Russia that could affect its space program, also have an indirect influence on this balance of power.

Οι ΗΠΑ κατέχουν επί σειρά δεκαετιών ηγεμονική θέση στον τομέα της εξερεύνησης του Διαστήματος και της τεχνολογίας, και εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα δορυφορικά συστήματα με πολλαπλούς τρόπους. Εκμεταλλεύονται το Διάστημα για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις τους χρησιμοποιούν τη δορυφορική τεχνολογία για επικοινωνία, πλοήγηση και επιτήρηση, γεγονός που τους έχει δώσει στρατηγικό πλεονέκτημα σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Συγχρόνως, εκμεταλλεύονται το Διάστημα και για πολιτικούς σκοπούς προς βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών τους, ενώ παράλληλα αντλούν πολλαπλά οικονομικά οφέλη από την εκμετάλλευσή του, ιδίως μέσω ιδιωτικών εταιρειών. Εκτός των ΗΠΑ, και άλλες μεγάλες δυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ρωσία, επενδύουν σημαντικά στη διαστημική τεχνολογία και εξερεύνηση, γεγονός που προκαλεί ανταγωνισμό. Ερχόμενες αντιμέτωπες με την ηγεμονία των ΗΠΑ στο Διάστημα, αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα ασφαλείας ως προς το κατά πόσο είναι προστατευμένες. Αναζητώντας τρόπους αύξησης της ισχύος τους προς επίτευξη ασφάλειας, όπως πρεσβεύει η θεωρία του αμυντικού ρεαλισμού, αναπτύσσουν αντιδορυφορικά όπλα που αντιμετωπίζουν τους Αμερικανικούς δορυφόρους ως στρατιωτικούς στόχους, με σκοπό την ολική ή μερική καταστροφή τους. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί από τις ΗΠΑ ως εχθρική πράξη, οδηγώντας σε κλιμάκωση της κούρσας των εξοπλισμών στο Διάστημα και σε περαιτέρω επιδείνωση της ασφάλειας για όλες τις πλευρές. Επομένως, η ισορροπία ισχύος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων επηρεάζεται άμεσα από την ηγεμονία των ΗΠΑ στο Διάστημα. Τέλος, έμμεση επιρροή στην εν λόγω ισορροπία ισχύος ασκούν και απρόβλεπτες ενέργειες παγκόσμιου γεωπολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως ο μαινόμενος πόλεμος Ρωσίας Ουκρανίας, εξαιτίας του οποίου επιβλήθηκαν στη Ρωσία οικονομικές κυρώσεις που θα μπορούσαν να πλήξουν το διαστημικό της πρόγραμμα.