Το Κρητικό Ζήτημα από την επανάσταση του 1889 έως την κήρυξη της Αυτονομίας

Πράσινος, Βασίλειος (2023-01)

English Abstract_:_The eventual union of Crete with Greece presented it for decades as a cause of fierce conflicts between the island's Christians and Muslims and at the same time for political and military crises between the Greek state and the Ottoman Empire. The role of the European Powers with their continuous interventions was also decisive. This paper presents the aspects of the Cretan Question, having as the main period of study the period from the revolution of 1889 to the declaration of Autonomy and the creation of the Cretan State. The 1889 rebellion, disastrous for the Christians of Crete, led to the loss of their privileges, which had been secured by the Pact of Halepa, and brought the two communities of the island against each other. The revolution of 1895 temporarily overturned the situation, but soon anarchy prevailed in Crete again. The revolution of 1897, combined with the Greek-Turkish war and the involvement of the European Powers finally led to the Autonomy of Crete and closer to the Union with Greece.

Η ενδεχόμενη Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα αποτέλεσε για δεκαετίες την αιτία σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων του νησιού και ταυτόχρονα πολιτικών και στρατιωτικών κρίσεων ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και την Οθωμανική αυτοκρατορία. Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων με τις συνεχείς παρεμβάσεις τους. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις πτυχές του Κρητικού Ζητήματος έχοντας ως βασική περίοδο μελέτης το χρονικό διάστημα από την επανάσταση του 1889 έως την κήρυξη της Αυτονομίας και τη δημιουργία της Κρητικής Πολιτείας. Η καταστροφική για τους χριστιανούς της Κρήτης εξέγερση του 1889 οδήγησε στην απώλεια των προνομίων τους, τα οποία είχαν εξασφαλιστεί με τη Σύμβαση της Χαλέπας και έφερε αντιμέτωπες τις δύο κοινότητες του νησιού. Η Μεταπολιτευτική Επανάσταση του 1895 ανέτρεψε προσωρινά την κατάσταση όμως σύντομα στην Κρήτη επικράτησε και πάλι αναρχία. Η επανάσταση του 1897, σε συνδυασμό με τον ελληνοτουρκικό πόλεμο και την εμπλοκή των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων οδήγησε τελικά στην Αυτονομία της Κρήτης και πιο κοντά στην Ένωση με την Ελλάδα.

Collections: