Μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα και κοινωνική ενσωμάτωση. Μελέτη περίπτωσης: Η συμβολή των ΜΚΟ, οι δράσεις και ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών

Ραυτοπούλου, Δανάη (2023-01)

English Abstract_:_The purpose of this research is the immigration issue in Greece and the social integration of immigrants in the "host" country. The relocation of people in the form of migration is a timeless phenomenon. Due to its existence since the ancient times, today's society sometimes uses the title of "the modern era of an old phenomenon". The most common reasons that lead people to migrate are the inability to survive whether they are in a war zone or not, securing better workplace and environmental disasters (fires, earthquakes, floods). Integration is a two-way and sometimes long term process. The better set-up there is in terms of state mechanisms which are involved in immigration policy and social integration, the smoother and faster the process will be and it will be completed successfully, bringing positive benefits to society. The time has come to see the issue of diversity as an opportunity to strengthen social cohesion and not as a danger or threat. The case study that has been chosen will shed light to the contribution of Non-Governmental Organizations and their actions to assist immigrants. How do these organizations offer knowledge and assistance to help these people? How can they contribute to their integration into society? Through the reference of the role of the Social Worker and more specifically the various "roles" and the obligations during the process of social integration the conclusions of the research will be emerged. Non-Governmental Organizations and Social Workers contribute to the faster and smoother social integration of these people in the new reality. An effort will be made to describe the important and crucial issue of immigration and the integration of immigrants. All the necessary definitions of all meanings involved with immigration will be given and moreover, the immigration policy will be analyzed. Integration models and the theoretical background of integration will determine the contexts within each society must act. Modern Greek society has been dealing with the economic crisis lately. The integration of immigrants is also a critical issue that must be resolved immediately, because it is part of the humanitarian crisis. If we want this issue to be "resolved immediately" and to be successfully completed, the right measures and the right practices should be adopted. To do this, firstly society should accept diversity in its core, regardless of how personally involved someone can be. Because according to Hippocrates, Father of Medicine (460-370 BC) "It is impossible for someone who does not know exactly what man is, to know medicine"

Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα και την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην χώρα «υποδοχής». Η μετεγκατάσταση ατόμων υπό την μορφή της μετανάστευσης είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Λόγω της ύπαρξής του από τα αρχαία χρόνια η σημερινή κοινωνία χρησιμοποιεί κάποιες φορές το τίτλο «η σύγχρονη εποχή ενός πολύ παλιού φαινομένου». Οι πιο συνήθεις λόγοι που οδηγούν τον άνθρωπο στην μετανάστευση είναι η αδυναμία επιβίωσης είτε σε εμπόλεμη ζώνη είτε όχι, η εξασφάλιση εργασίας και οι περιβαλλοντικές καταστροφές (φωτιά, σεισμοί, πλημύρες). Η ενσωμάτωση είναι μια αμφίδρομη και κάποιες φορές μακροχρόνια διαδικασία. Όσο πιο καλή οργάνωση υπάρχει από πλευράς κρατικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην μεταναστευτική πολιτική και την κοινωνική ενσωμάτωση τόσο πιο ομαλή και ταχύτερη θα γίνει η διαδικασία και θα ολοκληρωθεί με επιτυχία φέρνοντας στην κοινωνία οφέλη με θετικό πρόσημο. Έφτασε ο καιρός να δούμε το θέμα της διαφορετικότητας σαν μια ευκαιρία ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής και όχι σαν κίνδυνο ή απειλή. Η μελέτη περίπτωσης που επιλέχθηκε θα συνεισφέρει στην αναφορά της συμβολής των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των δράσεων που παρέχουν σε μετανάστες. Πώς μπορούν οι οργανώσεις αυτές να προσφέρουν γνώσεις και δράσεις με σκοπό την παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά; Πώς μπορούν να συνεισφέρουν στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία; Μέσω της αναφοράς του ρόλου του Κοινωνικού Λειτουργού και πιο συγκεκριμένα των ποικίλων «ρόλων» του και των υποχρεώσεών του κατά την διαδικασία της κοινωνικής ενσωμάτωσης θα αναδυθούν τα συμπεράσματα της έρευνας. Αν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί συμβάλουν στην ταχύτερη και ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στην καινούρια πραγματικότητα. Στην παρούσα εργασία, θα γίνει μια προσπάθεια περιγραφής του σημαντικού και καίριου ζητήματος του μεταναστευτικού και της ενσωμάτωσης των μεταναστών. Θα δοθούν περαιτέρω οι αναγκαίοι ορισμοί όλων των εννοιών που εμπλέκονται με την μετανάστευση και θα αναλυθεί η μεταναστευτική πολιτική. Τα μοντέλα ένταξης και το θεωρητικό υπόβαθρο της ενσωμάτωσης θα προσδιορίσουν τα πλαίσια που οφείλει η κοινωνία να ενεργήσει. Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία βιώνει τα τελευταία χρόνια την οικονομική κρίση. Η ενσωμάτωση των μεταναστών αποτελεί και αυτό ένα κρίσιμο θέμα όπου πρέπει να επιλυθεί άμεσα, διότι αποτελεί κομμάτι της ανθρωπιστικής κρίσης. Για να «επιλυθεί άμεσα» δηλαδή να ολοκληρωθεί με επιτυχία θα πρέπει να παρθούν τα σωστά μέτρα και οι σωστές πρακτικές. Για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα από όλα να αποδεχτεί η κοινωνία την διαφορετικότητα σε όλους τους τομείς, εμπλεκόμενοι και μη. Διότι σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, Πατέρα της Ιατρικής (460-370 π.Χ) “Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπος” «Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος»