Θεσσαλικά τσιφλίκια μετά το 1881: η περίπτωση του μεγαλοκτηματία και ευεργέτη Παναγή Α. Χαροκόπου

Βαΐτση, Βασιλική (2023-01)

English abstract_:_This paper focuses on the large land holdings in Thessaly and studies the case of the local landowner and national benefactor Panagis A. Harokopos (1835-1911). The annexation of Thessaly to the Greek state in 1881 led to new conditions in Greece, which required economic, social, and political support. At the end of the 19th century, P. Harokopos returned from Romania to Greece and bought five small feuds in the Thessalian plain. In this paper, unpublished primary material is presented, after interviews were conducted and experiential field research was carried out. In addition, archival and bibliographic sources were studied, regarding the feuds of the past and the present, as well as on the versatile social activity of P. Harokopos. More specifically, this paper highlights that P. Harokopos assisted in farmers’ education (Agrokipion of Farsala), strengthened the health system (funding of the Athens Polyclinic), supported the position of women in society (Athens Home Economics School) and granted the state his farm in Kalogriana to be given to its cultivators. In addition, he was involved in banking-financial activities and politics. The connection of local history with the modern reality is a necessity in our times. In this paper, the constructive teaching of history in the school and its presentation to the visitors of the area, as well as the utilization of the monuments of the past with an experiential approach, are proposed

Η εργασία ασχολείται με τις μεγάλες γαιοκτησίες στη Θεσσαλία και μελετά την περίπτωση του τοπικού μεγαλο-γαιοκτήμονα και εθνικού ευεργέτη Παναγή Α. Χαροκόπου (1835-1911). Η προσάρτηση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος το 1881, δημιούργησε νέες συνθήκες στην Ελλάδα, οι οποίες απαιτούσαν οικονομική, κοινωνική και πολιτική υποστήριξη. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Π. Χαροκόπος επέστρεψε από τη Ρουμανία στην Ελλάδα και αγόρασε πέντε χωριά-τσιφλίκια, στον θεσσαλικό κάμπο. Στην εργασία παρουσιάζεται αδημοσίευτο πρωτογενές υλικό, αφού διενεργήθηκαν συνεντεύξεις και διεξήχθη βιωματική-επιτόπια έρευνα. Επιπλέον, μελετήθηκαν αρχειακές και βιβλιογραφικές πηγές για τα τσιφλίκια και για τα κονάκια, τότε και σήμερα, καθώς και για την πολύπλευρη κοινωφελή δράση του Π. Χαροκόπου. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αναδεικνύει ότι ο Π. Χαροκόπος βοήθησε στην εκπαίδευση των αγροτών (Αγροκήπιο Φαρσάλων), ενίσχυσε το σύστημα υγείας (χρηματοδότηση Πολυκλινικής Αθηνών), υποστήριξε τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία (Οικοκυρική Σχολή Αθηνών) και παραχώρησε στο κράτος το τσιφλίκι του στα Καλογριανά για να δοθεί στους καλλιεργητές του. Επιπλέον, ασχολήθηκε με τραπεζικές-χρηματιστικές δραστηριότητες και με την πολιτική. Η σύνδεση της τοπικής Ιστορίας με τη σύγχρονη πραγματικότητα, αποτελεί ζητούμενο στην εποχή μας. Στην εργασία προτείνεται η εποικοδομητική διδασκαλία της στο σχολείο και η παρουσίασή της στους επισκέπτες της περιοχής, καθώς και η αξιοποίηση των μνημείων του παρελθόντος με βιωματική προσέγγιση.

Collections: