Η Ρωσική Εισβολή στην Ουκρανία – Αιτίες της σύγκρουσης.

Ντόβας, Ιωάννης (2023-01)

ENGLISH ABSTRACT: The present dissertation examines the issue of Russia's invasion of Ukraine, focus-ing on the causes of the conflict. From the analysis of the matter, it appears that the causes of the invasion and the conflict are much more complex than what President Vladimir Putin simply mentions, regarding the violation of the rights of the Russian-speaking popula-tion in Ukraine. This whole situation came about after a series of events. First the refusal of the President of Ukraine Yanukovych to sign the Association Agreement with the Europe-an Union and then it ended with the Russian invasion where the conflict continues even today. It is possibly the largest-scale conflict in the post-Cold War era. Immediately after the dissolution of the Soviet Union, Ukraine gained its independence and attracted the in-terest of the major powers of the world map. From Russia's side, Ukraine has always been a strong power and economy, which it needed and considered indispensable. That is why Russia did not want Ukraine to join NATO, but sought to create Eurasia, based on the the-ory of Eurasianism. The aim of the paper is to present the invasion of Russia in Ukraine, giving an explanation of the causes that caused this conflict. This will be achieved by first covering the relations of the Ukrainian state with Russia from 1990 to 2020. It will then record the relations of Ukraine, NATO and Russia and its relations with the EU, as well as the Summit of Bucharest in 2008. Then reference will be made to the phenomenon of Eura-sianism and New Eurasianism. This analysis will also lead us to the main cause, namely the revival of the Russian Empire and in combination with Eurasianism and the internal mis-takes of Ukraine, pushed a country into permanent internal conflicts that reached its climax with the military invasion of Russia.

Στη παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται το ζήτημα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, εστιάζοντας στις αιτίες της σύγκρουσης. Από την ανάλυση του θέματος προκύπτει ότι οι αιτίες της εισβολής και της σύγκρουσης είναι πιο πολύ πολύπλοκες από ότι απλά αναφέρει ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σχετικά με την καταπάτηση των δικαιωμάτων του ρωσόφωνου πληθυσμού της Ουκρανίας. Όλη αυτή η κατάσταση προέκυψε έπειτα από μια σειρά γεγονότων. Πρώτον, η άρνηση του Προέδρου της Ουκρανίας Γιανουκόβιτς, να υπογράψει τη Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε με τη ρωσική εισβολή όπου η σύγκρουση συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Ενδεχομένως αποτελεί την πιο μεγάλη σε εύρος σύγκρουση στην μεταψυχροπολεμική εποχή. Αμέσως μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ουκρανία απέκτησε την ανεξαρτητοποίηση της και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων του παγκόσμιου χάρτη. Από την πλευρά της Ρωσίας, η Ουκρανία αποτελούσε ανέκαθεν μια ισχυρή δύναμη και οικονομία, την οποία την χρειαζόταν και τη θεωρούσε απαραίτητη. Για αυτό δεν επιθυμούσε η Ρωσία την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλά επιδίωκε να την εντάξει στο Ευρασίατικό της όραμα, βασιζόμενη στη θεωρία του Ευρασιανισμού. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, δίνοντας μια επεξήγηση για τις αιτίες που προκλήθηκε αυτή η σύγκρουση. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στις σχέσεις του ουκρανικού κράτους με τη Ρωσία από το 1990 έως και το 2020. Στη συνέχεια θα καταγραφούν οι σχέσεις της Ουκρανίας, του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας και οι σχέσεις της με την ΕΕ, καθώς και η Σύνοδος του Βουκουρεστίου του 2008. Μετά θα γίνει αναφορά στο φαινόμενο του Ευρασιανισμού και του Νέο Ευρασιανισμού. Η ανάλυση αυτή θα μας οδηγήσει και στα κυριότερα αίτια, όπως τον φόβο δημιουργίας μιας νέας δυσμενής ισορροπίας δυνάμεων με τυχόν ένταξη της Ουκρανίας και στο ΝΑΤΟ, την επιδίωξη από τη Μόσχα της αναβίωσης της Ρωσικής Αυτοκρατορίας κ σε συνδυασμό με τον Ευρασιανισμό.