Εξωτερική πολιτική και αναθεωρητισμός της Τουρκίας υπό τη διακυβέρνηση του ΑΚΡ. Στρατηγικές συνέπειες για την Ελλάδα

Χριστακόπουλος, Άγγελος (2023-01)

ENGLISH ABSTRACT: The security of Greece during the last period is called into question due to the revisionism of the Turkish foreign policy and the challenges it poses. In this context, the purpose of the master's thesis is to highlight the consequences of Turkish revisionism in matters of security, the exercise of sovereign rights and even the territorial integrity of Greece. In particular, the partial objectives of the master's thesis are to present the theoretical framework of Turkish revisionism, to examine the change of Turkish foreign policy during the two decades of the 21st century and to examine its strategic consequences in Greece. An analysis of Turkey's foreign policy is undertaken through the analytical tool of power and strategic consequences for Greece.

Η ασφάλεια της Ελλάδας κατά την τελευταία περίοδο τίθεται εν αμφιβόλω εξαιτίας του αναθεωρητισμού της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και των προκλήσεων που αυτός θέτει. Στο πλαίσιο αυτό ο σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής είναι να αναδείξει τις συνέπειες του τουρκικού αναθεωρητισμού σε ζητήματα ασφάλειας, άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων ακόμη και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της μεταπτυχιακής διατριβής είναι να παρουσιάσει το θεωρητικό πλαίσιο του τουρκικού αναθεωρητισμού, να εξετάσει την μεταβολή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής κατά τις δύο και πλέον δεκαετίες του 21ου αιώνα και να εξετάσει τις στρατηγικές της συνέπειες στην Ελλάδα. Επιχειρείται, μια ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας μέσω του αναλυτικού εργαλείου της ισχύος και των στρατηγικών συνεπειών για την Ελλάδα.