Η Ελληνοτουρκική κρίση του 1976. Τουρκικές επιδιώξεις και Ελληνικοί χειρισμοί της κρίσης

Βασιλειάδης, Αχιλλέας (2023-01)

ENGLISH ABSTRACT: The present postgraduate thesis has main purpose to highlight the reasons why Turkey decided to take out the research vessel SISMIK 1 on the 1976 crisis between Greece and Turkey. Moreover is mensioned the greek reaction that arose with the announcement of the vessel's exit in July of the same year and culminated in August when SISMIK1 violated the greek continental shelf. Personally it was worth it to write about this topic because it refers to the first major crisis that broke out between the two coyntries since the signing of the Treaty of Lausanne. Futhermore includes the differences that arose from 1974 onwards, mainly due to turkish claims in the Aegean. The most important for me is that through this work, the readers will be able to learn some informations not only about the first major crisis but also they could understand the differenes between the two areas which until today is still unresolved. Turning now to the structure of this work, is divided into three chapters. At the beginning there is the introduction in which there will be a review of greek and turkish relationships from 1923 to 1974. The first chapter is devoted to the change of greek and turkish relationships from 1974 onwards, with the main points being the two cards and the differences that resulted in the Aegean. The second chapter you will see the exit of the turkish research vessel in the Aegean, the turkish aspirations and as well the greek response and reaction. In the third and final chapter you will see the movements of the two sides from the moment the crisis was defused and it will be completed with the practise of Bern which was one of the consequence of the crisis. The most interesting part of the second and third chapter is that it will be quoted mostly telegrams and datas from the archieve of that time Prime Minister Konstantinos Karamanlis where collected by his foundation based in Filothei, Athens. At the end of the assignment are listed the conclusions and the sources that was used.

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία με θέμα την κρίση του 1976 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία έχει ως κύριο σκοπό να αναδύξει τους λόγους για τους όποιους η Τουρκία αποφάσισε να βγάλει το ερευνητικό σκάφος ΣΙΣΜΙΚ 1 καθώς και την ελληνική αντίδραση που προέκυψε με την αναγγελία της εξόδου του σκάφους τον Ιούλιο του ίδιου έτους και κορυφώθηκε τον Αύγουστο όταν το ΣΙΣΜΙΚ 1 παραβίασε την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Για εμένα ήταν πολύ σημαντική η συγγραφή της συγκεκριμένης εργασίας όχι μόνο διότι αναφέρεται στην πρώτη μεγάλη κρίση που ξέσπασε ανάμεσα στις δύο χώρες από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης αλλά και στις διαφορές που προέκυψαν από το 1974 και μετά κυρίως λόγο των τουρκικών διεκδικήσεων στο αιγαίο. Το σημαντικότερο για έμενα λοιπόν είναι μέσω αυτής της εργασίας οι αναγνώστες να μάθουν κάποια πράγματα όχι μόνο σχετικά με την πρώτη μεγάλη κρίση ανάμεσα στις δύο χώρες αλλά και σχετικά με τις διαφορές των δύο χώρων που μέχρι σήμερα παραμένουν ανεπίλυτες. Σχετικά τώρα με την δομή της εργασίας αυτή χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στην αρχή υπάρχει η εισαγωγή στην οποία θα γίνει μια ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1923 έως το 1974.Το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην αλλαγή των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1974 και έπειτα, με κύρια σημεία του την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, τον αντίκτυπο που είχε αυτή στις σχέσεις των δύο χωρών και τις διαφορές που προέκυψαν στο αιγαίο. Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας είναι το επίκεντρο της. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε την έξοδο του τουρκικού ερευνητικού σκάφους στο αιγαίο, τις τουρκικές επιδιώξεις καθώς και την ελληνική απάντηση και αντίδραση. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο τηλεγραφήματα καθώς και στοιχεία από το αρχείο του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή τα οποία συλλέχθηκαν από το ίδρυμα του που εδρεύει στην Φιλοθέη Αθηνών. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο όπου και εκεί θα χρησιμοποιηθούν κάποια αρχεία από το ίδρυμα Καραμανλή θα δούμε τις κινήσεις των δύο πλευρών από την στιγμή που η κρίση εκτονώθηκε και η εργασία θα ολοκληρωθεί με το Πρακτικό της Βέρνης που ήταν συνέπεια της κρίσης. Στο τέλος παρατίθονται τα συμπεράσματα και οι πήγες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της εργασίας.

Collections: