Χριστιανικοί κανόνες περί προσωπικής καταστάσεως στην Ιορδανία και η επιρροή του Ισλαμικού νόμου

Nahar-Khouri, Khader (2023-01)

ENGLISH ABSTRACT: Marriage is one of the Holy Sacraments of the Orthodox Church and indeed it is considered one of the most important ones, since it is the union of the life of a man and a woman with Christ. However, the institution of the family is under the threat of secularisation and moral relativism, which underlines the need to protect the sanctity of the sacrament. The situation is particularly problematic in Islamic countries in which even canon law is strongly influenced by Islamic law (Shari’a). Such is the case of the Hashemite Kingdom of Jordan where the Christian community faces a tense situation due to the customary and legal influence of Shari'a. This thesis aims to systematically approach the issue of marriage in this light and to make the situation concerning the Orthodox Arabic-speaking community of Jordan known to the wider Greek-speaking world. Using a comparative analytical method, this study extends to an examination of canon law of the Orthodox Church, and a comparison between the Orthodox canonical tradition in Jordan and the Islamic legal framework on personal status. The study shows how the family rules contained in the Byzantine Law applied in Jordan are outdated, not fully in line with the spirit of Canon Law, and cannot easily address problems of the present day. The study also examines how the Orthodox Christian approach to the sacrament of marriage is radically different from the Islamic approach. Finally, the ways in which Islam influences the lives and perceptions of Christians in matters of family law, particularly on the issue of inheritance, are examined

Ο γάμος είναι ένα από τα Ιερά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μυστήρια, αφού με αυτό πραγματοποιείται η ένωση της ζωής του άνδρα και της γυναίκας με τον Χριστό. Ωστόσο, ο θεσμός της οικογένειας βρίσκεται κάτω από την απειλή της εκκοσμίκευσης και του ηθικού σχετικισμού πράγμα που επιβάλει την ανάγκη να προστατευθεί η ιερότητα του μυστηρίου. Ιδιαίτερα προβληματική είναι η κατάσταση σε ισλαμικές χώρες στις οποίες ακόμη και το εκκλησιαστικό δίκαιο είναι έντονα επηρεασμένο από τον Ισλαμικό Νόμο όπως και το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας. Η Χριστιανική κοινότητα της Ιορδανίας έχει να αντιμετωπίσει μια έντονη κατάσταση λόγω της εθιμικής και νομικής επιρροής από τη Shari’a. Η διπλωματική εργασία στοχεύει να προσεγγίσει συστηματικά το ζήτημα του γάμου υπό το πρίσμα αυτό και να κάνει γνωστή την κατάσταση που αφορά την Ορθόδοξη αραβόφωνη κοινότητα της Ιορδανίας στον ευρύτερο ελληνόφωνο κόσμο. Η μελέτη βασίζεται στη συγκριτική αναλυτική μέθοδο, η οποία επεκτείνεται στην εξέταση του κανονικού δικαίου και στη σύγκριση μεταξύ της Ορθόδοξης κανονικής παράδοσης στην Ιορδανία, και του Ισλαμικού νομικού πλαισίου για την προσωπική κατάσταση. Εξετάζεται πως οι οικογενειακοί κανόνες που περιλαμβάνονται στον Βυζαντινό Νόμο που εφαρμόζεται στην Ιορδανία είναι απηρχαιωμένοι, δεν συνάδουν απόλυτα με το πνεύμα του Κανονικού Δικαίου, και δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν προβλήματα της σημερινής εποχής. Επίσης εξετάζεται πως η Ορθόδοξη Χριστιανική προσέγγιση προς το μυστήριο του γάμου είναι απόλυτα διαφορετική από την ισλαμική προσέγγιση. Τέλος, εξετάζονται οι τρόποι που το Ισλάμ επηρεάζει τη ζωή και τις αντιλήψεις των Χριστιανών στα ζητήματα του οικογενειακού νόμου και ιδιαίτερα στο θέμα της κληρονομιάς.