Η δράση του υδραίικου βρικίου «Αθηνά» του αντιναυάρχου Γεωργίου Σαχτούρη κατά τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου

Χρόνης, Βάρσος (2023-05)

ENGLISH ABSTRACT: The naval dimension of the Second Siege of Missolonghi (15th April 1825- 12th April 1826) was equally important as the ground combat that raged at the battlements. The recurrent attempts of the Greek Fleet to provision the town was of paramount importance for the fate of the besieged town, as the presence of extremely powerful Turkish-Egyptian naval forces in the wider region of the Gulf of Patras threatened Missolonghi with a complete stoppage of external help of any sort. The logbook of the brig «Athina» under the command of the Hydriot vice admiral Georgios Sachtouris, leading figure and naval head, one of the most competent in the years of the Revolution, makes up an exquisite primary source of information for the period of time in question through the experiential record keeping by Nikolaos Tsiklitiras who served as the ship’s scrivener. The current study centers on the vessel’s course of action during the spell from 7th July 1825 to 15th April 1826 within the bounds of the broader venture of the Greek Fleet to provision Missolonghi. Its primary goal is to bring to light the degree of the Greek Navy mobilization amidst the siege, itself seen in correlation with the simultaneous military political developments. The logbook of «Athina», vividly portrays the naval clashes of the era as well as the daily reality of the crews that manned it. Thus, this record constitutes historical evidence which allows us to better comprehend and keep track not only of the events that marked that era but also of the temperament of the individuals that actively partook in the conduct of the naval struggle for the salvation of Missolonghi. Via the day-to day recording, the logbook highlights the qualitative traits of the crew and the human dimension of how its members witnessed the hardships and deprivations, the adverse weather conditions, the inadequate refits, the hazards of the marine warfare against a most robust opponent and how the commander himself perceived the regular operational capacity and the broader naval strategy. Aside from that, the logbook is an authentic source which manifests the anguish of the crew and personally the commander Georgios Sachtouris over the fate of Missolonghi, stressing the great deal of effort put into the Missolonghi deliverance of the town.

Η ναυτική διάσταση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου (15 Απριλίου 1825 - 12 Απριλίου 1826) ήταν εξίσου σημαντική με τις χερσαίες επιχειρήσεις που διεξάγονταν στα τείχη του. Οι επανειλημμένες προσπάθειες του ελληνικού στόλου να το ανεφοδιάσει ήταν καθοριστικής σημασίας για την τύχη της πολιορκημένης πόλης, καθώς η παρουσία ισχυρότατων τουρκοαιγυπτιακών ναυτικών δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο του Πατραϊκού κόλπου την απειλούσε με πλήρη αποκλεισμό από κάθε έξωθεν βοήθεια. Το ναυτικό ημερολόγιο του πολεμικού βρικίου «Αθηνά» του Υδραίου αντιναυάρχου Γεωργίου Σαχτούρη, πρωταγωνιστή και ηγήτορα από τους ικανότερους στη διάρκεια της Επανάστασης, αποτελεί μια εξαιρετική πρωτογενή πηγή πληροφοριών για το συγκεκριμένο διάστημα μέσω της βιωματικής γραφής του γραμματέα του πλοίου Νικολάου Τσικλητήρα. Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη δράση του σκάφους για το διάστημα από 7 Ιουλίου 1825 έως 15 Απριλίου 1826, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του ελληνικού στόλου να ενισχύσει το Μεσολόγγι. Βασικός σκοπός της είναι να αναδειχθεί ο βαθμός και το εύρος της ναυτικής κινητοποίησης στη διάρκεια της πολιορκίας, σε άμεση συνάφεια με τις παράλληλες στρατιωτικοπολιτικές εξελίξεις. Το ημερολόγιο της «Αθηνάς» αναμεταδίδει με ζωντάνια και παραστατικότητα τις θαλάσσιες συγκρούσεις της συγκεκριμένης περιόδου, αλλά και την καθημερινότητα των πληρωμάτων που επάνδρωναν το πλοίο. Αποτελεί ιστορικό τεκμήριο που μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα, όχι μόνον τα γεγονότα αλλά και τον χαρακτήρα των ανθρώπων που συμμετείχαν ενεργά στη διεξαγωγή του ναυτικού αγώνα για τη σωτηρία του Μεσολογγίου. Μέσω της ημερήσιας καταγραφής, αναδεικνύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληρώματος και η ανθρώπινη διάσταση του πώς αυτό βίωνε τις κακουχίες των ταξιδιών, τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, τον ελλιπή ανεφοδιασμό, τους κινδύνους της ναυτικής μάχης απέναντι σε έναν ισχυρότατο αντίπαλο αλλά και του πώς αντιλαμβανόταν ο ίδιος ο κυβερνήτης την τακτική επιχειρησιακή κατάσταση και την ευρύτερη στρατηγική. Το ημερολόγιο αποτελεί όμως και μια αυθεντική πηγή παρουσίασης της αγωνίας του πληρώματος και προσωπικά του Γεωργίου Σαχτούρη για την τύχη του Μεσολογγίου, αποτυπώνοντας εμφατικά μέσα από τις σελίδες του την προσπάθεια που καταβλήθηκε για τη σωτηρία της πόλης.

Collections: