Το πλαίσιο οργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι θεωρητικές προσεγγίσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Βοσκοπούλου, Αναστασία Αικατερίνη (2023-05)

ENGLISH ABSTRACT: The European Union and the path towards European integration has always been a multidimensional phenomenon, as the main concern of the countries of the Union after the end of the Second World War was the unification of states in order to establish a climate of peace and prosperity. The main purpose of the thesis is to examine the creation of the European Union in the theoretical light of neo-functionalism and intergovernmentalism from which the different theoretical approaches to European integration emerge, since the supranational and intergovernmental forms will be analyzed. The detailed presentation of the theories of European integration will contribute to the successful writing of the thesis as specific events will be selected which led to the formation of conflicts regarding the nature of the European Union. During the writing of the paper, questions will be raised concerning the forms of the Union as described in the theory of neo-functionalism and intergovernmentalism, as well as whether cooperation or conflict prevails in the Union. The presentation of the phenomenon of the empty chair crisis will be interpreted from the perspective of both neo-functionalism and intergovernmentalism in a different way. By analyzing the Maastricht Treaty, which was the most important treaty in the history of the European Union, we will come to the outbreak of the Greek economic crisis as described in the two theories analyzed in this thesis, neo-functionalism and intergovernmentalism. Primary and secondary sources were used in the writing of this thesis in order to understand the content of the thesis. At the end of the thesis, the research questions that will be posed in the thesis will be answered and the conclusions will be presented.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ανέκαθεν αποτελούσε ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, καθώς κύριο μέλημα των χωρών της Ένωσης μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η ενοποίηση των κρατών προκειμένου να εδραιωθεί ένα κλίμα ειρήνης και ευημερίας. Κύριος σκοπός της μεταπτυχιακής διατριβής είναι να εξετάσει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το θεωρητικό πρίσμα του νεολειτουργισμού και του διακυβερνητισμού από τους οποίους προκύπτουν οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης δεδομένου ότι θα αναλυθούν οι υπερεθνικές και διακυβερνητικές μορφές. Η αναλυτική παρουσίαση των θεωριών της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης θα συμβάλλει στην επιτυχημένη συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής καθώς θα επιλεχθούν συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στη διαμόρφωση συγκρούσεων όσον αφορά την φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας θα τεθούν ερωτήματα που αφορούν τις μορφές που οργανώνεται η Ένωση έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην θεωρία του νεολειτουργισμού και του διακυβερνητισμού, καθώς επίσης και αν στο πλαίσιο της Ένωσης κυριαρχεί η συνεργασία ή η σύγκρουση. Η παρουσίαση του φαινομένου της κρίσης της άδειας καρέκλας θα ερμηνευτεί υπό τη σκοπιά και του νεολειτουργισμού αλλά και του διακυβερνητισμού με διαφορετικό τρόπο. Αναλύοντας, κατόπιν, τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η οποία αποτέλεσε τη σημαντικότερη συνθήκη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταλήξουμε στο ξέσπασμα της ελληνικής οικονομικής κρίσης όπως αυτό περιγράφεται μέσα στις δύο θεωρίες που αναλύονται εντός της εργασίας, του νεολειτουργισμού και του διακυβερνητισμού. Στο πλαίσιο συγγραφής της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές προκειμένου να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο της διατριβής. Μετά το πέρας της μεταπτυχιακής διατριβής θα δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που θα τεθούν μέσα στη διπλωματική εργασία και θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα.