Παρακίνηση των επαγγελματιών υγείας την περίοδο της πανδημίας (COVID-19)

Βουλουμάνου, Νικολέττα (2023-05)

ENGLISH ABSTRACT: Introduction: Employee motivation is an issue that has been discussed and examined by many researchers. With the emergence of COVID-19 and the upheaval it caused worldwide in all sectors and especially in that of health, the motivation of health professionals was necessary. The COVID-19 pandemic began in the city of Wuhan, China, when health authorities announced the existence of a new coronavirus, Sars COVID-19. The mainly psychological impact of the pandemic was important and health professionals needed support and stress reduction. There are many theories of motivation, both early and modern. Main Purpose: The purpose of this thesis is to record the motivation factors of health professionals in the midst of the COVID-19 pandemic at the European and international level and the efficient and ineffective incentives. Methodology: The method used to carry out this thesis is the systematic review. Material from research published in scientific journals and authoritative databases such as PubMed, Google Scholar, Research Gate, Medrxiv was used. The time period investigated was from 1/1/2020 to 21/12/2022 and the material used exclusively related to the incentives given to health professionals. The articles studied were in Greek and English. Results: The studies studied highlighted the incentives given to health professionals in Europe, China and other countries. Based on the results, the characteristic motivation noted in almost all surveys and positively affecting health professionals were good working relations, social responsibility towards patients and appropriate technological and protective means provided by the state. The economic factor did not have a leading role in the work motivation of health professionals, although it was important. Conclusions: Employee motivation is of utmost importance for all employees and especially for healthcare professionals as they act with human care in mind. The important role of motivation is assumed by the manager, who through the appropriate method motivates the employees by giving them the motivations that drive each one individually. According to the results of research during the pandemic as well as motivation theories in general, it follows that supportive leadership, the recognition of their contribution and the positive attitude of colleagues are very important motivations for employees. The satisfaction that employees receive is important and is linked to their efficiency, as a happy employee puts in more effort and benefits both him and his work.

Εισαγωγή: Η παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει και αναλυθεί από πολλούς ερευνητές. Με την εμφάνιση του COVID-19 και την αναταραχή που προκάλεσε σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλους τους τομείς και ειδικά σε αυτόν της υγείας, η παρακίνηση των επαγγελματιών υγείας ήταν αναγκαία. Η πανδημία του COVID-19 ξεκίνησε στην πόλη Wuhan της Κίνας, όταν οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν την ύπαρξη ενός νέου κορονοϊού τον SARS COVID-19. Ο ψυχολογικός κυρίως αντίκτυπος της πανδημίας ήταν σημαντικός και οι επαγγελματίες υγείας είχαν ανάγκη στήριξης και μείωσης του άγχους. Υπάρχουν πολλές θεωρίες παρακίνησης, τόσο πρώιμες όσο και σύγχρονες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η καταγραφή των παραγόντων παρακίνησης των επαγγελματιών υγείας εν μέσω πανδημίας COVID-19 σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τα αποδοτικά και μη αποδοτικά κίνητρα. Μεθοδολογία: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συστηματική ανασκόπηση. Χρησιμοποιήθηκε υλικό από έρευνες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά και έγκυρες βάσεις δεδομένων όπως PubMed, Google Scholar, Research Gate, Medrxiv. Το χρονικό διάστημα που ερευνήθηκε ήταν από 1/1/2020 έως 21/12/2022 και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε αφορούσε αποκλειστικά τα κίνητρα που δόθηκαν σε επαγγελματίες υγείας. Τα άρθρα που μελετήθηκαν ήταν σε ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αποτελέσματα: Οι έρευνες που μελετήθηκαν ανέδειξαν τα κίνητρα που δόθηκαν στους επαγγελματίες υγείας στην Ευρώπη, στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Με βάση τα αποτελέσματα το χαρακτηριστικό κίνητρο που σημειώθηκε σε όλες σχεδόν τις έρευνες και επηρέασε θετικά τους επαγγελματίες υγείας ήταν οι καλές εργασιακές σχέσεις, η κοινωνική ευθύνη απέναντι στους ασθενείς και τα κατάλληλα τεχνολογικά και προστατευτικά μέσα που δόθηκαν από το κράτος. Ο οικονομικός παράγοντας δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εργασιακή παρακίνηση των επαγγελματιών υγείας, παρόλο που είχε σημασία. Συμπεράσματα: Η παρακίνηση των εργαζομένων έχει μέγιστη σημασία για όλους τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες υγείας καθώς πράττουν με γνώμονα την ανθρώπινη φροντίδα. Τον σπουδαίο ρόλο της παρακίνησης αναλαμβάνει ο υπεύθυνος, ο οποίος μέσα από την κατάλληλη μέθοδο παρακινεί τους εργαζόμενους δίνοντας τους τα κίνητρα που ωθούν τον καθένα ξεχωριστά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών κατά την πανδημία όσο και γενικά από τις θεωρίες παρακίνησης προκύπτει ότι πολύ σημαντικά κίνητρα των εργαζομένων αποτελούν η υποστηρικτική ηγεσία, η αναγνώριση της συνεισφοράς τους και η θετική στάση των συναδέλφων. Η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι είναι σημαντική και συνδέεται με την αποδοτικότητα τους, καθώς ο ευχαριστημένος υπάλληλος καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια και ωφελεί και τον ίδιο και την εργασία του.