Η ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, πολιτικές και αποτελεσματικότητα αυτών στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας

Παπαδόπουλος, Δημήτριος (2023-08)

English abstract._ The energy crisis has had a dramatic impact on the global economy, deregulating even the economies of the most developed countries. This paper has described the impact of the energy crisis on European countries and the reflexes shown by the EU to mitigate the negative impact of the energy price rally. Being an unexpected situation, the European states were initially taken by surprise, resulting in a delay in taking the necessary measures. However, the measures taken were considered important in order to halt the rapid rise in energy prices, which had a dramatic impact on the real incomes of households and the turnover of businesses. A very important part of the European population was seriously affected, which is why the main aim of this study was to highlight the causes of the energy crisis, the initiatives taken by European countries to deal with this tragic situation, the criticisms levelled at the national level in particular at the adoption of certain policies and, finally, to make proposals for further research. In order to achieve this objective, a literature review was carried out in order to highlight what preceded the energy crisis and what happened during it, while at the same time using multiple charts that accurately reflect the situation in gas and fossil fuel prices and, by extension, energy prices. In addition, all the measures that the European Commission decided to implement in order to restore the energy security of the Old Continent and the policies adopted by the Greek State are shown, with a detailed presentation of these measures.

Thesis

Η ενεργειακή κρίση έχει επιφέρει δραματικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, απορρυθμίζοντας ακόμα και τις οικονομίες των πιο ανεπτυγμένων χωρών. Η παρούσα εργασία περιέγραψε τον αντίκτυπο της ενεργειακής κρίσης στις χώρες της Ευρώπης και τα αντανακλαστικά που επέδειξε η Ε.Ε., προκειμένου να μετριαστεί ο αρνητικός αντίκτυπος από το ράλι της ανόδου των τιμών στην ενέργεια. Όντας μία απρόσμενη κατάσταση, τα ευρωπαϊκά κράτη βρέθηκαν, αρχικά, προ εκπλήξεως με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί μία καθυστέρηση στη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Ωστόσο, τα ληφθέντα μέτρα θεωρήθηκαν σημαντικά προκειμένου να ανακοπεί η ραγδαία άνοδος των τιμών στην ενέργεια, η οποία επηρέασε δραματικά τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών και τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ευρωπαϊκού πληθυσμού επλήγη σοβαρά, γι’ αυτό και κύριος στόχος της συγκεκριμένης μελέτης αποτέλεσε η ανάδειξη στην επιφάνεια των αιτιών που προκάλεσαν την κρίση στον ενεργειακό τομέα, οι πρωτοβουλίες που πήραν οι χώρες της Ευρώπης για να φέρουν εις πέρας αυτή την τραγική κατάσταση, η κριτική που ασκήθηκε ειδικότερα σε εθνικό επίπεδο για τη λήψη ορισμένων πολιτικών και, τέλος, η παράθεση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση προκειμένου να αναδειχθεί το τι προηγήθηκε της ενεργειακής κρίσης αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής με παράλληλη χρήση πολλαπλών διαγραμμάτων, τα οποία αποτυπώνουν με ακρίβεια την κατάσταση στις τιμές του φυσικού αερίου, των ορυκτών καυσίμων και κατ’ επέκταση στις τιμές της ενέργειας. Επιπλέον, αποτυπώνονται όλα τα μέτρα που αποφάσισε να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να αποκατασταθεί η ενεργειακή ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά και οι πολιτικές που ελήφθησαν από την Ελληνική Πολιτεία με αναλυτική παρουσίαση αυτών.