Ευρωπαϊκή Ένωση και Ενέργεια: Προγράμματα, Αποτελέσματα και Στόχοι

Μαρτή, Ελένη (2023-09)

ENGLISH ABSTRACT: Natural disasters follow one another, humans are continually trying to recover from their wounds. Scientists are investigating the cause of these disasters, trying to find the best possible solution. It is commonly accepted that the disasters are caused by bad use of the natural resources of the planet and luck of environmental conciseness on behalf of human inhabitants. The European Union has taken upon its self the part of the environmental protector and is trying to make everything possible so that it can gain the maximum results. Since 2009 the EU sets the environment as the main priority by issuing Instructions and creating plans for investments that would give help to all member states. This study locates the sectors that the EU is moving upon and mainly the sectors that involve the environment. Records the amounts of the investments that were announced through the Budget of 2014-2021 and the Multiannual Financial Funding of 2021-2027. Furthermore it provides us with the results of the Budgets with a parallel comparison between the member states. In the end it locates the amounts given for special environmental projects. Furthermore, this study reports the Russian-Ukraine war and its impact against the European Countries. The study shows the restrictive measures that were implemented and the movements of the EU to separate its self from Russia. At the final stage of this study, are given the current results of production and consumption of energy through all sectors, with the conclusion if the EU can reach the goals set for zero CO2 transmissions.

Οι φυσικές καταστροφές διαδέχονται η μια μετά την άλλη και οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς, ενώ οι επιστήμονες ερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες της κάθε καταστροφής προσπαθώντας να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Είναι κοινή παραδοχή ότι πολλές από τις καταστροφές αυτές οφείλονται σε κακή διαχείριση των φυσικών πόρων της γης και έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης από μέρους των ανθρώπων προς το περιβάλλον. Τον ρόλο του προστάτη του περιβάλλοντος φαίνεται να παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνοντας σημαντικές προσπάθειες για να επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Από το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει το περιβάλλον ως προτεραιότητα εκδίδοντας οδηγίες, δημιουργώντας σχέδια και επενδύσεις οι οποίες παρέχουν βοήθεια σε όλα τα κράτη μέλη. Η μελέτη αυτή εντοπίζει τους τομείς στους οποίους κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως αυτούς που αφορούν αποκλειστικά το περιβάλλον. Καταγράφει τις επενδύσεις που εξαγγέλθηκαν από τον Προϋπολογισμό για τις χρονιές 2014-2021 και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα αποτελέσματα των Προϋπολογισμών αυτών με παράλληλη σύγκριση ανάμεσα στις χώρες μέλη. Και τέλος εντοπίζει τα ποσά που δόθηκα για τα εξειδικευμένα προγράμματα. Η εργασία αυτή στη συνέχεια μελετά και καταγράφει τον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο και τις επιπτώσεις του έναντι των Ευρωπαϊκών χωρών. Παρουσιάζει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τις κινήσεις της Ευρωπαϊκή Ένωση να απ’ εξαρτηθεί από τις εισαγωγές από την Ρωσία. Στο τελικό στάδιο της εργασίας δίνονται τα σημερινά αποτελέσματα ως προς την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας σε όλους τους τομείς, μαζί με τα συμπεράσματα κατά πόσο μπορεί να φθάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους στόχους που τέθηκαν για μηδενικές εκπομπές αερίων.