Η υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς και η κρίση του 2008

Γεωργίου, Παναγιώτα (2024-01)

ENGLISH ABSTRACT: The market efficiency hypothesis, as was formulated by Eugene Fama, is about how stock markets reflect all the new information in their stock prices. This will prevent investors from earning more profits than normal. The market efficiency hypothesis is distinguished in three forms: weak, semi-strong and strong. In addition to the effectiveness of the market, this thesis also explored the financial crisis of 2008, which affected the stock markets around the world, causing a recession in all financial systems as well as ups and downs in stock price returns. The purpose of this dissertation was to investigate the following: How is the global financial crisis of 2008 related to the market efficiency hypothesis? Did the crisis improve market’s efficiency or the opposite? For this purpose, data was collected from the daily stock prices of Lloyds (UK) and Deutsche Bank (Germany), from 2000-2023. This time period includes both the period before the financial crisis, but also the period afterward the crisis. The investigation of the issue was carried out through the Runs Test and the results show how Deutsche Bank in both time periods was an efficient market in its weak form. Lloyds in the second time period was efficient, but in the first a correlation was found between its stock prices. This event shows how not all the new information was reflected in stock prices, spotting patterns that could help investors make more profits and beat the market. Generally, it can be seen that the financial crisis is not relevant to the efficient market hypothesis, according to the results for the above-mentioned banks.

Η υπόθεση της αποτελεσματικότητα της αγοράς, όπως διατυπώθηκε από τον Eugene Fama, αφορά το πώς οι χρηματιστηριακές αγορές αντανακλούν όλες τις νέες πληροφορίες στις τιμές των μετοχών τους. Με αυτό τον τρόπο θα αποτραπεί να κερδίσουν οι επενδυτές περισσότερα κέρδη από τα φυσιολογικά. Η υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς διακρίνεται σε τρεις μορφές: την ασθενή, την ημί-ισχυρή και την ισχυρή. Πέρα από την αποτελεσματικότητα της αγοράς, στη διπλωματική αυτή διερευνήθηκε και η οικονομική κρίση του 2008, η οποία επηρέασε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές ανά το παγκόσμιο, προκαλώντας ύφεση σε όλα τα οικονομικά συστήματα αλλά και σκαμπανεβάσματα στις αποδόσεις των τιμών των μετοχών. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής ήταν η διερεύνηση του ερωτήματος Πώς η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 βελτίωσε την υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς; Επηρέασε η κρίση την αποτελεσματικότητα της αγοράς ή και το αντίθετο; Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκαν δεδομένα από τις ημερήσιες τιμές των μετοχών της Lloyds (Ηνωμένο Βασίλειο) και Deutsche Bank (Γερμανία), από το 2000-2023. Η χρονική αυτή περίοδος καλύπτει τόσο την περίοδο πριν την οικονομική κρίση, αλλά και την περίοδο μετά την κρίση. Η διερεύνηση του ζητήματος πραγματοποιήθηκε μέσω του Runs Test και τα αποτελέσματα ανέδειξαν πώς η Deutsche Bank και στις δύο χρονικές περιόδους ήταν αποτελεσματική η αγορά της, κατά την ασθενή μορφή της. Η Lloyds κατά τη δεύτερη χρονική περίοδο ήταν αποτελεσματική, αλλά κατά την πρώτη ανευρέθηκε μια συσχέτιση μεταξύ των τιμών της. Αυτό το γεγονός αποτελεί παράδειγμα πώς όλες οι νέες πληροφορίες δεν αναδεικνύονταν στις τιμές των μετοχών, εντοπίζοντας μοτίβα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επενδυτές να επιτύχουν περισσότερα κέρδη. Από τα αποτελέσματα που ανευρέθηκαν διαπιστώνεται πώς η οικονομική κρίση δεν προκλήθηκε από την αποτελεσματικότητα της αγοράς, στην περίπτωση των δύο αυτών τραπεζών.