Επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης: Μια μελέτη βασισμένη στις περιπτώσεις των τραπεζικών σκανδάλων της Enron και World com

Κατσάμπα, Χρυσούλα (2023)

ENGLISH ABSTRACT: This thesis seeks to highlight the crucial importance of corporate governance in the business field, using a comprehensive study based on important cases of banking scandals, such as those of Enron and WorldCom. Through a deep understanding of these scandals, the thesis aims to interpret the central role that effective corporate governance plays in addressing risks, ensuring transparency, and promoting sustainable business practices.

Η παρούσα διατριβή επιδιώκει να επισημάνει την καθοριστική σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης στο επιχειρηματικό πεδίο, χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη μελέτη που βασίζεται σε σημαντικές περιπτώσεις τραπεζικών σκανδάλων, όπως αυτές της Enron και της WorldCom. Μέσα από τη βαθιά κατανόηση αυτών των σκανδάλων, η διατριβή αποσκοπεί στο να ερμηνεύσει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση στην αντιμετώπιση των κινδύνων, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών.