Η εξέλιξη του Χρήματος και η πορεία προς τα κρυπτονομίσματα

Σερασκέρη, Ερμινόνη (2024-01)

ENGLISH ABSTRACT: This thesis was prepared in the context of studying the evolution of money over the years. More specifically, this paper presents what were the needs that led people to use money and how, through the forms it took over time, we were led to the creation of a digital market, which is characterized by the strong presence of cryptocurrencies. The purpose of the work is to study this evolution of money and how the cryptocurrency market is formed and evolves. For this reason, we will proceed with a historical review of money, mentioning when and how it started but also how we were led to use money in organized and unorganized markets. Then, we will refer to the appearance of cryptocurrencies, mentioning their history, their characteristics, but we will also refer to the applications based on the Blockchain system. Due to the ambiguous opinions about the existence of cryptocurrencies we will present the positive and negative elements by which they are characterized. At the same time, information about well-known cryptocurrencies will be given, focusing on the most popular cryptocurrency, Bitcoin. In addition to its characteristics, we will proceed with the historical review of the evolution of its price from 2009 until today, which is of great interest due to the fluctuations it presents, influenced by various events that took place during this entire period. Finally, there will follow a series of interesting conclusions that emerged from the study of this specific work.

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια μελέτης της εξέλιξης του χρήματος κατά τη πάροδο των χρόνων. Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι ανάγκες που οδήγησαν τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν το χρήμα και πώς μέσα από τις μορφές που έλαβε οδηγηθήκαμε στην δημιουργία μιας ψηφιακής αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία κρυπτονομισμάτων. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσουμε την εξέλιξη αυτή του χρήματος και το πως διαμορφώνεται και εξελίσσεται η αγορά κρυπτονομισμάτων. Για τον λόγο αυτό, θα προχωρήσουμε σε μια ιστορική αναδρομή του χρήματος, αναφέροντας πότε και με ποιο τρόπο ξεκίνησε αλλά και πώς οδηγηθήκαμε να χρησιμοποιούμε το χρήμα σε οργανωμένες και μη οργανωμένες αγορές. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στην εμφάνιση των κρυπτονομισμάτων, αναφέροντας την ιστορία τους, τα χαρακτηριστικά τους αλλά θα αναφερθούμε και στις εφαρμογές που στηρίζονται στο σύστημα του Blockchain. Λόγω των διφορούμενων απόψεων σχετικά με την ύπαρξη των κρυπτονομισμάτων θα παρουσιάσουμε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία από τα οποία χαρακτηρίζονται. Παράλληλα, θα δοθούν πληροφορίες για γνωστά κρυπτονομίσματα, εστιάζοντας στο πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα το Bitcoin. Πέραν των χαρακτηριστικών του, θα προβούμε στην ιστορική αναδρομή εξέλιξης της τιμής του από το 2009 έως και σήμερα, η οποία παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον λόγω των διακυμάνσεων που παρουσιάζει, επηρεασμένη από διάφορα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου. Τέλος, θα ακολουθήσει μια σειρά από ενδιαφέροντα συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτης της συγκεκριμένης εργασίας.