Σύγχρονη τραπεζική: προϊόντα και ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Αρχοντάκη, Εμμανουέλα Μαρίνα (2024-01)

ENGLISH ABSTRACT: This study presents an in-depth analysis of the Greek banking sector, focusing on its evolution, its response to global crises and the impact of digital transformation, especially in relation to services for small businesses, start-ups and freelancers. The research explores how the sector has adapted over time to technological developments and global economic challenges, highlighting its resilience and adaptability. The methodology used is quantitative, focusing on a survey conducted among employees of the four systemic Greek banks. This approach provides direct insights from industry professionals, ensuring a comprehensive understanding of the dynamics of the sector. The participants, 100 in total, were purposively selected from various departments and levels of responsibility within these banks, providing a wide range of perspectives on the evolution and current state of the banking sector. Key findings reveal that digital and alternative banking services have significantly improved operational efficiency and customer satisfaction in the Greek banking system. The sector's response to global crises, such as pandemic COVID-19, demonstrates its robust adaptability and strategic resilience. The future outlook suggests a strong trend towards the adoption of emerging financial technologies and innovation to meet the evolving needs of different customer segments.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του ελληνικού τραπεζικού τομέα, εστιάζοντας στην εξέλιξή του, στην ανταπόκρισή του στις παγκόσμιες κρίσεις και στον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού, ιδίως σε σχέση με τις υπηρεσίες για μικρές επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Η έρευνα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο ο τομέας έχει προσαρμοστεί διαχρονικά στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις, αναδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά του. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι ποσοτική, με επίκεντρο μια έρευνα που διεξήχθη μεταξύ των εργαζομένων των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει άμεσες πληροφορίες από επαγγελματίες του κλάδου, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη κατανόηση της δυναμικής του τομέα. Οι συμμετέχοντες, συνολικά 100, επιλέχθηκαν σκόπιμα από διάφορα τμήματα και επίπεδα ευθύνης εντός των εν λόγω τραπεζών, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα προοπτικών σχετικά με την εξέλιξη και την τρέχουσα κατάσταση του τραπεζικού τομέα. Τα βασικά ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι ψηφιακές και εναλλακτικές τραπεζικές υπηρεσίες έχουν βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση των πελατών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η ανταπόκριση του τομέα σε παγκόσμιες κρίσεις, όπως η πανδημία COVID-19, καταδεικνύει τη στιβαρή προσαρμοστικότητα και τη στρατηγική του ανθεκτικότητα. Οι μελλοντικές προοπτικές υποδηλώνουν μια ισχυρή τάση προς την υιοθέτηση των αναδυόμενων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και την καινοτομία για την ικανοποίηση των εξελισσόμενων αναγκών διαφορετικών τμημάτων πελατών.