Πολιτική Και Διακυβέρνηση: Το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό Ζήτημα Και Η Θέση Της Ε.Ε.

Χαραλάμπους, Χριστίνα (2024-01)

ENGLISH ABSTRACT: This dissertation critically examines the European Union's (EU) policies and responses to the refugee-immigrant issue within the intricate framework of diplomacy, politics, governance, and humanitarianism. The main goal of diplomacy, as demonstrated in this study, is to navigate the complexities of the refugee-immigrant crisis and foster international cooperation while upholding humanitarian principles. Employing a comprehensive research methodology involving historical analysis, policy reviews, and qualitative assessments, this study sheds light on the EU's achievements in harmonizing asylum procedures and its ongoing challenges, including issues related to the Dublin Regulation, internal conflicts among member states, ethical concerns, and the role of external factors. The findings underscore the need for continuous reform, particularly in revising the Dublin Regulation and implementing the New Pact on Migration and Asylum, to achieve more equitable burden-sharing and enhance ethical treatment. The study concludes with a set of comprehensive recommendations aimed at strengthening the EU's capacity to address the refugee-immigrant issue effectively, emphasizing the importance of dialogue, diplomacy, and a balanced approach between security considerations and humanitarian values.

Thesis

Αυτή η διατριβή εξετάζει κριτικά τις πολιτικές και τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα μέσα στο περίπλοκο πλαίσιο της διπλωματίας, της πολιτικής, της διακυβέρνησης και του ανθρωπισμού. Ο κύριος στόχος της διπλωματίας, όπως καταδεικνύεται σε αυτή τη μελέτη, είναι η πλοήγηση στην πολυπλοκότητα της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης και η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας με ταυτόχρονη τήρηση των ανθρωπιστικών αρχών. Χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη ερευνητική μεθοδολογία που περιλαμβάνει ιστορικές αναλύσεις, ανασκοπήσεις πολιτικής και ποιοτικές αξιολογήσεις, αυτή η μελέτη ρίχνει φως στα επιτεύγματα της ΕΕ στην εναρμόνιση των διαδικασιών ασύλου και στις συνεχιζόμενες προκλήσεις της, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τον κανονισμό του Δουβλίνου, εσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ κρατών μελών, ηθικών ανησυχιών, και ο ρόλος των εξωτερικών παραγόντων. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για συνεχή μεταρρύθμιση, ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου και την εφαρμογή του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, για την επίτευξη πιο δίκαιης κατανομής των βαρών και την ενίσχυση της ηθικής μεταχείρισης. Η μελέτη ολοκληρώνεται με μια σειρά περιεκτικών συστάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το ζήτημα των προσφύγων-μεταναστών, τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου, της διπλωματίας και μιας ισορροπημένης προσέγγισης μεταξύ θεμάτων ασφαλείας και ανθρωπιστικών αξιών.