Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος και Ευρωπαϊκή Πορεία: Ένα (α)βέβαιο μέλλον

Εμμανουηλίδου, Ελισάβετ (2024-01)

ENGLISH ABSTRACT: The present dissertation thesis will analyze the historical background of relations between Russia and Ukraine in recent years, and how these led to the February 2022 invasion. From the first attempts to analyze the issue it is understood that the causes of the conflict are quite complex and are connected to more things than we seemingly think. The source of all this chronic aggressive posture by Russia lies in deeper facts. Since taking over Russia, Putin has begun to influence the Russian population of Ukraine, causing them to rise up against the country, thus launching a series of revolutionary actions that constantly escalated to the point of war. Ukraine was a country of particular importance both geopolitically and economically, a combination that led to Russia's relentless effort to constantly move along the lines of a plan that included integrating Ukraine into it. Therefore, this was the reason why in every way it stood in the way of its entry into the European Union as well as the general deterrence from any kind of independence that might reduce the accumulation of power by Russia. The aim of this thesis is to make a concise but at the same time comprehensive analysis of the Russian invasion, how it affected the European Union today but at the same time how its course will be shaped in the future after the significant changes that have taken place in recent years. An attempt will also be made to portray the war from the point of view of international relations and how they predict its subsequent development.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναλυθεί το ιστορικό υπόβαθρο των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τα τελευταία χρόνια, και πως αυτά οδήγησαν στην εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022. Από τις πρώτες προσπάθειες ανάλυσης του θέματος γίνεται κατανοητό ότι οι αιτίες της σύγκρουσης είναι αρκετά πολύπλοκες και συνδέονται με περισσότερα πράγματα από ότι φαινομενικά πιστεύουμε. Η πηγή όλης αυτής της χρόνιας επιθετικής στάσης της Ρωσίας κρύβεται σε πιο βαθιά γεγονότα. Από τότε που ανέλαβε την διακυβέρνηση της Ρωσίας ο Πούτιν άρχισε να επηρεάζει τον ρωσικό πληθυσμό της Ουκρανίας με αποτέλεσμα αυτός να ξεσηκωθεί εναντίον της χώρας ξεκινώντας έτσι μια σειρά επαναστατικών ενεργειών που διαρκώς κλιμακώνονταν φτάνοντας στο σημείο του πολέμου. Η Ουκρανία ήταν μια χώρα με ιδιαίτερη σημασία τόσο γεωπολιτική όσο και οικονομική, ένας συνδυασμός που οδήγησε στην αδιάκοπη προσπάθεια της Ρωσίας να κινείται διαρκώς βάση σχεδίου που περιλάμβανε την ενσωμάτωση της Ουκρανίας σε αυτήν. Επομένως αυτός ήταν και ο λόγος που με κάθε τρόπο στάθηκε εμπόδιο στην είσοδο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στην γενικότερη αποτροπή από κάθε είδους ανεξαρτητοποίηση που τυχόν θα μείωνε την συσσώρευση δύναμης από την Ρωσία. Σκοπός λοιπόν της εργασίας είναι να γίνει μια συνοπτική αλλά ταυτόχρονα και περιεκτική ανάλυση της ρωσικής εισβολής, πως επηρέασε την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα συνάμα όμως και πως θα διαμορφωθεί η πορεία της στο μέλλον έπειτα από τις τόσο σημαντικές αλλαγές που διαδραματίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Επίσης θα γίνει προσπάθεια απόδοσης του πολέμου μέσα από την σκοπιά των διεθνών σχέσεων και πως αυτές προβλέπουν την μετέπειτα εξέλιξη του.