Η Θρησκευτική τρομοκρατία: συγκριτική μελέτη Al Qaeda - Isis

Γεωργόπουλος, Φώτιος (2024-01)

ENGLISH ABSTRACT: The objective of this Thesis is through out critical analysis and the presentation of data which have been collected from the international bibliography and articles to present the phenomenon of religious terrorism. There will be presented some general facts about global terrorism and will follow a brief description of the phenomenon. There will also be presented the different types of terrorism that have been observed and will be categorized through the political ends they serve. In this paper the research interest will be focused on issues of religious Islamist terrorism. In particular, will follow the analysis of the two largest terrorist organizations of the 21st century, Al – Qaeda and ISIS. A comparative study of those two will be made in order to identify similarities and difference in their ideology, structure, leadership and modus operandi. In the last chapter of the thesis a assess will be made for their current situation. Also a assessment for their future action and course will follow. Through the comprehensive assessment of the Islamist terrorism this thesis will conclude with proposals and plausible solutions for combating fanaticism and Islamic fundamentalism, which will result in the eradication of Islamist terrorism

Ο αντικειμενικός σκοπός της παρούσης εργασίας είναι μέσω της κριτικής ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων και στοιχείων, τα οποία έχουν συλλεχθεί από την διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία, να παρουσιαστεί το φαινόμενο της Θρησκευτικής τρομοκρατίας. Θα παρουσιαστούν κάποια γενικά στοιχεία για την παγκόσμια τρομοκρατία και θα γίνει μια σύντομη περιγραφή του φαινομένου, καθώς και των διαφόρων ειδών τρομοκρατίας τα οποία παρουσιάστηκαν αναλόγως του πολιτικού σκοπού τον οποίο εξυπηρετούσαν. Το ερευνητικό ενδιαφέρον στο παρόν πόνημα θα επικεντρωθεί στα ζητήματα της θρησκευτικής ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Ειδικότερα θα ακολουθήσει η ανάλυση των δύο μεγαλύτερων τρομοκρατικών οργανώσεων του 21ου αιώνα, της Al – Qaeda και του ISIS και μέσω της συγκριτικής μελέτης τους θα εντοπιστούν τυχόν ομοιότητες και διαφορές στην ιδεολογία, οργάνωση, ηγεσία και στον τρόπο δράσης τους. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας θα αποτιμηθεί η παρούσα κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι προαναφερθείσες τρομοκρατικές οργανώσεις και θα δοθεί μια εκτίμηση για την μελλοντική τους δράση και πορεία. Μέσω της συνολικής αποτίμησης της ισλαμιστικής τρομοκρατίας και κατόπιν κριτικής σκέψης το εγχείρημα αυτό θα ολοκληρωθεί με προτάσεις και πιθανές λύσεις σχετικά με την καταπολέμηση του φανατισμού και του Ισλαμικού φονταμενταλισμού που θα οδηγήσουν με την σειρά τους στην εξάλειψη της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας.