Το χρονικό της Συμφωνίας των Πρεσπών, το αποτέλεσμα, οι θέσεις των ευρωπαϊκών και των ελληνικών κομμάτων

Γρυλλάκη, Άννα (2024-01)

ENGLISH ABSTRACT: The Prespa Agreement was an important foreign policy move for the parties involved, as it led to the resolution of a transnational issue after decades. The negotiation process was not, and still is not, a road without obstacles, since both the political scene and the citizens of the country were divided and reacted to the individual terms of the Agreement. The purpose of this topic is to conduct a qualitative research based on primary material, which will document the chronicle of the agreement. Initially, the main objective is to review the fait accompli. The past since the agreement is equally important to study at the first level, since it is the environment and the conditions that prevailed between the states that will create the appropriate background knowledge so that we can move on to the main part of the research. Then after approaching the historical background of the agreement, we will move on to the wider environment that prevailed during the Prespa Agreement. After completing the theoretical level we will move on to the main purpose of the research which is to document the chronicle of the agreement through party statements and the positions that the Greek national parties put forward and how these processes affected European transnational relations. It is worth noting that the research focuses on the two parties in government and opposition at the time.Therefore, the research will result in a field of recording the main political positions from the Greek and European side on our subject of the Prespa Agreement having a comprehensive picture of what has been realized, of the Agreement itself and more generally in terms of ideological shifts.

Η Συμφωνία των Πρεσπών, αποτέλεσε σημαντική ‘κίνηση’ εξωτερικής πολιτικής για τα εμπλεκόμενα σε αυτή μέρη, εφόσον οδήγησε μετά από δεκαετίες στην επίλυση ενός διακρατικού ζητήματος. Η διαπραγματευτική πορεία δεν ήταν, ούτε εξακολουθεί να αποτελεί, δρόμο χωρίς εμπόδια, εφόσον τόσο η πολιτική σκηνή της χώρας, όσο και οι πολίτες διχάστηκαν και αντέδρασαν για τους επιμέρους όρους της Συμφωνίας. Σκοπός της παρούσας θεματικής είναι να πραγματοποιηθεί μία έρευνα ποιοτική βασισμένη σε πρωτογενές υλικό, η οποία θα καταγράψει το χρονικό της συμφωνίας. Αρχικά, βασικός στόχος είναι η αναδρομή στα τετελεσμένα. Το παρελθόν από την συμφωνία είναι εξίσου σημαντικό να μελετηθεί σε πρώτο επίπεδο, εφόσον το περιβάλλον και οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν μεταξύ των κρατών είναι αυτές που θα δημιουργήσουν τα κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο ούτως ώστε να περάσουμε στο κυρίως μέρος της έρευνας. Στη συνέχεια αφού προσεγγίσουμε το ιστορικό υπόβαθρο της συμφωνίας θα προχωρήσουμε στο ευρύτερο περιβάλλον το οποίο επικράτησε κατά την Συμφωνίας των Πρεσπών. Αφού ολοκληρωθεί το θεωρητικό επίπεδο θα περάσουμε στο βασικό σκοπό της έρευνας ο οποίος είναι να καταγραφεί το χρονικό της συμφωνίας μέσα από κομματικές δηλώσεις και τις θέσεις τις οποίες προέβαλαν τα ελληνικά εθνικά κόμματα αλλά και πως οι διαδικασίες αυτές επηρέασαν τις ευρωπαϊκές διακρατικές σχέσεις. Αξίζει να σημειωθεί, πως η έρευνα επικεντρώνεται στα δύο κόμματα της κυβερνήσεως και της αντιπολίτευσης, την δεδομένη περίοδο. Επομένως, η έρευνα θα καταλήξει σε ένα πεδίο καταγραφής των βασικότερων πολιτικών θέσεων από την ελληνική και ευρωπαϊκή πλευρά στο ζητούμενο μας την Συμφωνία των Πρεσπών έχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για όσα έχουν πραγματωθεί, για την ίδια την Συμφωνία αλλά και γενικότερα όσον αφορά τις ιδεολογικές μετατοπίσεις.