Η Στρατιωτική Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουάριου 2022. Ρεαλιστικές προσεγγίσεις

Χαννή, Χαράλαμπος (2024-01)

ENGLISH ABSTRACT: Russia’s military invasion of Ukraine on February 24th, 2022, is one of the major issues that plague both Europe and the entire International System. The consequences of this invasion have affected every aspect of human activity directly, leading to death thousands of soldiers on the battlefield while Russia is annexing Ukrainian territories, and indirectly, with the negative impact on world trade and the global economy. This master's thesis does bibliographic research and mainly uses secondary data from the international literature. The main goal of this thesis is to list and cite the root causes that led Russia to the invasion of 2022 using the ideas of Realism theory in International Relations. However, Realism can be divided into several schools of thought, each one of them can provide a slightly different point of view regarding the causes of the Russian invasion. The search for the root causes of the Russian invasion of Ukraine, could not be achieved without referring to the historical events that took place in Ukraine from the dissolution of the USSR until the Russian invasion of 2022. Additional goals of this paper are to determine the Realist school of thought that the author favors as the most convincing in explaining the Russian military invasion of Ukraine, to determine the ways in which such an invasion would have been avoided and to explain the reasons why Russia chose 2022 specifically to invade Ukraine. This thesis argues that Mearsheimer's Neorealism in combination with Neoclassical Realism provide the most convincing explanations for reasons behind the Russian military invasion of Ukraine.

Η Ρωσική στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 αποτελεί ένα από τα μείζονα θέματα τα οποία ταλανίζουν τόσο την Ευρώπη, όσο και ολόκληρο το διεθνές σύστημα. Οι επιπτώσεις της εισβολής αυτής έχουν επηρεάσει κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας τόσο άμεσα, με το θάνατο χιλιάδων στρατιωτών στο μέτωπο και την προσάρτηση Ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία, όσο και έμμεσα με το αρνητικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο δευτερογενή δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Βασικός της στόχος είναι η παράθεση των αιτών που αποδίδει η ρεαλιστική σχολή των διεθνών σχέσεων για τη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Ειδικότερα, η ρεαλιστική θεωρία όμως δεν είναι μία και ενιαία, αλλά υπάρχουν περισσότερες από μία συνιστώσες/εκδοχές κάθε μια από αυτές παρουσιάζει τη δική της ερμηνεία για τη Ρωσική εισβολή. Η αναζήτηση των αιτιών της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δε θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την αναφορά στα ιστορικά γεγονότα στην Ουκρανία από τη διάλυση της ΕΣΣΔ μέχρι και τη Ρωσική εισβολή του 2022. Επιμέρους στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η παράθεση της συνιστώσας/εκδοχής της ρεαλιστικής θεωρίας που προκρίνει ο συγγραφέας ως πειστικότερη για την ερμηνεία της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η ερμηνεία χρονικού πλαισίου διεξαγωγής της εισβολής και η εκτίμηση του κατά πόσο η Ρωσική εισβολή ήταν αναπόφευκτη. Ο νεορεαλισμός του Mearsheimer σε συνδυασμό με τον νεοκλασικό ρεαλισμό αποτελούν τις πειστικότερες για το συγγραφέα εκδοχές της ρεαλιστικής θεωρίας για την ερμηνεία της Ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία