Η στρατιωτική διάσταση της Κυπριακής Υψηλής Στρατηγικής

Ιωαννίδης, Ανδρέας (2024-01)

ENGLISH ABSTRACT: In this present study, the possibility of the Republic of Cyprus to develop an autonomous and high security strategy is examined. As a small state, with limited resources and capabilities, Cyprus must initially face challenges stemming from the inter-communal disputes of the first years of the state's operation, while at the same time seeking to maintain and consolidate its position on the international stage. The specific research also investigates the historical course of the Republic of Cyprus in terms of the adoption of this strategy, analyzing its evolution and highlighting the questions and concerns that arise for the present. In addition, successful examples from other small countries are cited, which, although faced with limitations due to their size, managed to create strategic doctrines that ensure their survival. Within this framework, the need for each state to formulate a coherent high strategy, especially in the military sector, is underlined. The effort to create a deterrent force emerges as a central pillar of this strategy, in order to ensure and strengthen the position of the small state on the international stage. Through this strategy approach, the challenges facing Cyprus are addressed, strengthening its ability to respond to threats and shape its position on the global map.

Στην παρούσα εργασία, εξετάζεται η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει μια αυτόνομη υψηλή στρατηγική στον τομέα της ασφάλειας. Ως μικρό κράτος, που διαθέτει περιορισμένους πόρους και δυνατότητες, η Κύπρος αρχικά χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προήλθαν από τις διακοινοτικές διαφωνίες των πρώτων χρόνων της λειτουργίας του κράτους, ενώ συγχρόνως επιδιώκε να διατηρήσει και να εδραιώσει τη θέση της στη διεθνή σκηνή. Η συγκεκριμένη μελέτη διερευνά την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς την υιοθέτηση στρατιωτικής στρατηγικής, αναλύοντας την εξέλιξη της και αναδεικνύοντας τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που προκύπτουν για το παρόν. Επιπλέον, παρατίθενται επιτυχημένα παραδείγματα από άλλες μικρές χώρες, που αν και αντιμετώπιζαν περιορισμούς λόγω του μεγέθους τους, κατόρθωσαν να δημιουργήσουν με επιτυχία στρατηγικά δόγματα που εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους. Εντός αυτού του πλαισίου, υπογραμμίζεται η ανάγκη για κάθε κράτος – ιδιαίτερα μικρό – να διαμορφώσει μια συνεκτική υψηλή στρατηγική, ιδίως στον στρατιωτικό τομέα. Η προσπάθεια δημιουργίας μιας αποτρεπτικής δύναμης αναδεικνύεται ως κεντρικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής, προκειμένου να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί η θέση του μικρού κράτους στη διεθνή σκηνή. Μέσω αυτής της στρατηγικής προσεγγίζονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, ενισχύοντας την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε απειλές ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη.